Крючко Людмила Василівна

Крючко Людмила Василівна, к. с.-г. н., доцент  кафедри біотехнології та фітофармакології.

Автобіографія

Народилась 24 лютого 1966 року, с. Лікарське Сумського району Сумської області.

1983 - 1987 рік навчання у Сумському філіалі Харківського сільськогосподарського інституту ім. В.В. Докучаєва за спеціальністю агроном. Після закінчення інституту по 2004 рік працювала на посадах агронома по кормовиробництву в КСП ім. К. Маркса Тростянецького району та землевпорядника Буймерської сільської ради. З 2004 року працювала в Сумському національному аграрному університеті на посаді старшого викладача  факультету агротехнологій та природокористування.

2004-2009 рік – навчання в аспірантурі Сумського НАУ за спеціальністю 06.01.05 - селекція і насінництво, керівник дисертаційної роботи – доктор сільськогосподарських наук, професор Подгаєцький Анатолій Адамович, завідувач кафедри біотехнології та фіто фармакології.

02 липня 2015 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук на тему: «Особливості прояву стиглості та інших ознак у міжвидових гібридів картоплі» у спеціалізованій вченій раді К 55.859.03 при Сумському національному аграрному університеті та Полтавській державній аграрній академії Міністерства освіти і науки України. З 01 вересня 2015 року працює на посаді доцента кафедри біотехнології і фітофармакології у Сумському національному аграрному університеті.

На підставі рішення Атестаційної колегії від 29 вересня 2015 року отримала диплом кандидата сільськогосподарських наук (ДК № 031716).

Крючко Л.В. має 9 опублікованих робіт за темою дисертації, у тому числі 6 у фахових виданнях, включаючи зарубіжне, двох тезах та узагальнені в методичній рекомендації.

  1. Подгаєцький А. А. До питання класифікації сортів, міжвидових гібридів картоплі за стиглістю / А. А. Подгаєцький, Л. В. Крючко // Вісник Сумського НАУ, серія «Агрономія і біологія». – 2014. - №9(28). – С. 137-140.
  2. Крючко Л. В. Стиглість міжвидових гібридів картоплі, їхніх беккросів, одержаних за участю виду S. bulbocastanum Dun./ Л. В. Крючко // «Картоплярство» Міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Київ: Аграрна наука. 2014. – Випуск 42. – С. 3-10.
  3. Подгаєцький А. А. Розподіл міжвидових гібридів картоплі, їх беккросів різних груп стиглості за продуктивністю / А. А. Подгаєцький, Л. В. Крючко // Вісник ХНАУ, серія «Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво». – 2014. - №1(14). – С. 101-106.
  4. Подгаєцький А. А. Генеалогія сортів картоплі, створених за участю міжвидових гібридів і їхня селекційна та практична цінність / А. А. Подгаєцький, Н. В. Кравченко, Л. В. Крючко, А. Ф. Борівський //«Картоплярство» Міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Київ: Аграрна наука. –2014. – Випуск 42. – С. 25-33.
  5. Подгаецкий А. А. Продуктивность раннеспелых межвидовых гибридов картофеля, их беккроссов / А. А. Подгаецкий, Л. В. Крючко // «Наука и мир», Международный научный журнал. – 2015. – №3(19). Том 2. – С. 142 – 144.
  6. Подгаєцький А. А. Походження пізньостиглих і дуже пізньостиглих міжвидових гібридів картоплі, їх беккросів / А. А. Подгаєцький, Л. В. Крючко // Вісник Сумського НАУ, серія «Агрономія і біологія». – 2015. - №3(29). – С. 3 – 7.
  7. Крючко Л. В. Цінність міжвидових гібридів картоплі за скоростиглістю / Л. В. Крючко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів і студентів «Енерго- і ресурсоефективні технології виробництва і зберігання сільськогосподарської продукції» (30-31 жовтня 2014 р.). – Харків, 2014. – С. 97-98.
  8. Подгаєцький А. А. Уміст крохмалю та його вихід залежно від стиглості міжвидових гібридів картоплі / А. А. Подгаєцький, Л. В. Крючко // Тези доповідей міжнародної наукової конференції «Гетерозис: досягнення та проблеми» (Умань, 18-20 березня 2015 р.). – Умань, 2015. – С. 95-97.
  9. Подгаєцький А. А. Основні засади вирощування картоплі (Науково-практичні рекомендації) // А. А. Подгаєцький, Н. В. Кравченко, В. М. Коваленко,  Л. В. Крючко. – Суми, 2014.–35 с.

Навчально – методична робота

Крючко Л. В. співавтор методичних рекомендацій з вивчення дисциплін: «Основи ведення сільського господарства», «Технологія виробництва продукції рослинництва», «Хімічний захист рослин (фітофврмакологія) з основами токсикології, «Інтегрований захист рослин».

Наукова робота

Виділені дуже ранньостиглі, середньоранні, пізньостиглі, дуже пізньостиглі беккроси, які рекомендовані для практичного використання і успішно залучені в селекційний процес у Інституті картоплярства НААН. Науково-методичні розробки щодо визначення стиглості сортів картоплі заслуховувалися на засіданні Секції «Картопля» Експертної Ради Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України і враховані для вдосконалення Методики проведення експертизи сортів картоплі.

Напрями досліджень

Вихідний селекційний матеріал картоплі.

 

Additional information