Кафедра селекції і насінництва ім. професора М.Д.Гончарова

 

Кафедра cелекції і насінництва створена в 1982 році під керівництвом лауреата Державної премії СРСР, заслуженого діяча науки і техніки України, доктора с.-г. наук, професора Гончарова Миколи Дем'яновича (1929-2004). З 1999 по 2012 рік кафедру очолювала доктор с.-г. наук, професор;

Кожушко Неллі Семенівна. З 2012 року завідувачем кафедри призначено доцента, с.н.с., к. с.-г.н. Оничко В.І. За час свого існування кафедра підготовила більше 350 дипломників, захищені сім кандидатських та одна докторська дисертація. На базі кафедри в 1999 році створений науково-дослідний Інститут проблем картоплярства Північно-східного регіону України (ІПК СНАУ), першим директором якого був професор Гончаров М.Д., з 2004 року – директор професор Кожушко Н.С. Практичним внеском Інституту ІПК СНАУ є нові столові нематодостійкі сорти картоплі придатні до глибокої переробки на харчові продукти та адаптовані до умов регіону: занесені до Державного реєстру сортів рослин України Молодіжна (1996), Ластівка (2002), Ювіляр 60-70 (2004), Аграрна, і Фермерська (2006), Слобожанка-2, Селянська і Плюшка (2010), Псельська (2011); проходять Держсортовипробування два сорти Смуглянка і Гончарівська, перспективними є Злагода, Університетська, Аспірантська, Студентська., Дружба, Альтанка.

Склад кафедри

Оничко Віктор Іванович (завідувач кафедрою, доцент, к.с.-г.н., с.н.с.)

Кожушко Неллі Семенівна(професор, д. с.-г.н.)

Бердін Сергій Іванович(доцент, к.с.-г.н.)

Кандиба Наталія Миколаївна (доцент, к.с.-г.н.)

Варавкін Володимир Олексійович (доцент, к.б.н.)

Сахошко Микола Миколайович(ст. викладач)

Ткаченко Олександр Миколайович< (ст. викладач)

Оничко Тетяна Олександрівна (асистент)

Матеріально-технічна база кафедри

Аудиторний фонд – лекційна, лабораторія для практичного навчання, наукова лабораторія для проведення технологічної оцінки селекційного матеріалу картоплі, культиваційна зала для вирощування і розмноження меристемних рослин картоплі, спеціалізоване картопле-овочесховище.

Обладнання – кліматичні і холодильні камери, харчові процесори, комп'ютерне та технічне забезпечення навчально-наукового процесу, демонстраційні та наочні матеріали.

Дисціпліни, які викладаються на кафедрі

• Селекція та насінництво с.-г. культур

• Спеціальна селекція сільськогосподарських культур

• Селекція окремих культур і сортознавство

• Лісова селекція

• Практичне насінництво та сортовий контроль

• Сортові ресурси основних сільськогосподарських культур і та особливості їх насінництва

• Державна система контролю в насінництві

• Генетика

• Спеціальна генетика

• Заготівля, зберігання та реалізація насіння

• Інспекторська робота

• Метереологія і кліматологія

• Маркетинг в насінництві

• Овочівництво

• Овочівництво закритого грунту

• Основи тепличного господарства

• Наукові основи картоплярства

• Системи технологій галузі СТВПР

• Технологія виробництва сільськогосподарської продукції

• Аналіз і статичний обробіток результатів досліджень

АНОТАЦІЇ ДИСЦИПЛІН

Селекція та насінництво с.-г. культур
Досягнення селекційної і насінницької роботи по основним сільськогосподарським культурам. Технологічні основи практичного насінництва.

Спеціальна селекція сільськогосподарських культур
Проблема і перспектива селекції картоплі. Методи. Напрямки. Технологія селекційного процесу, схема, організація, техніка. Результати регіональної селекції культури.

Селекція окремих культур і сортознавство 
Досягнення, проблеми і напрямки сучасної селекції та сортознавство зернових, технічних, кормових, овочевих і плодових культур, їх поширення, систематика, походження, вихідний матеріал, методи.

Селекція та насінництво с.-г. культур
Досягнення селекційної і насінницької роботи по основним сільськогосподарським культурам. Технологічні основи практичного насінництва.

Лісова селекція.
Історія розвитку вітчизняної лісової селекції. Методи і напрями селекції, вихідний матеріал. Розмноження лісових дерев.

Практичне насінництво та сортовий контроль
Системи насінництва польових культур. Схеми відтворення елітного насіння. Сортозаміна та сортооновлення. Технологія вирощування насіння. Сортовий контроль.

Сортові ресурси основних сільськогосподарських культур та особливості їх насінництва 
Сучасні сортові рослинні ресурси для поширення в Україні. Насінництво зі збереженням високих сортових, посівних та врожайних властивостей. Регіональне виробництво сортового насіння основних с.-г. культур.

Державна система контролю в насінництві
Основні завдання, функції, обов’язки та права інспектора з охорони прав на сорти, загальні положення та керівництво Держсортінспекцією. Правова основа охорони прав на сорти та карантин рослин. Міжнародна конвенція по охороні нових сортів рослин.

Генетика

Вивчаються спадковість та мінливість організмів та методи керування ними з метою вивчення теоретичних питань і практичного їх застосування в селекції.

Спеціальна генетика

Вивчаються основні положення спеціальної генетики, об’єктом якої є різні сільськогосподарські культури на рівні окремих генотипів рослин, проблеми зберігання та передачі генетичної інформації, реалізації генетичної інформації в процесі індивідуального розвитку; зміни генетичної інформації під час мутагенезу та визначаються шляхи та методи селекційної роботи з різними культурами.

Заготівля, зберігання та реалізація насіння
Організація заготівлі насіння. Види насіннєвих ресурсів. Матеріально-технологічна база заготівель. Приймання, визначення якості насіння. Пакування, маркування, транспортування, зберігання та реалізація насіння.

Інспекторська робота 
Правові основи інспекторської роботи. Інспектування насіння при посіві і заготівлі. Вимоги до якості насіння при заготівлі. Внутрішньогосподарський контроль в насінництві. Правила розмноження сортового насіння. Ведення документації в межах господарства. Нормативно-технічна документація.

Маркетинг в насінництві
Комплексна система організації виробництва та реалізації насіння у прогнозованому ринку.

Овочівництво 
Сучасні технології вирощування основних овочевих культур, придатних для поширення в Північно-східному регіоні України.

Овочівництво закритого грунту 
Технології вирощування та захисту овочевих культур в умовах закритого грунту.

Основи тепличного господарства 
Види теплиць. Обладнання. Сучасні технології вирощування овочевих культур.

Наукові основи картоплярства Поглиблене вивчення технологічних основ вирощування, зберігання і переробки картоплі.

Системи технологій галузі СТВПР. Умови для розвитку виробництва продукції рослинництва в Україні і в Сумській області. Шляхи підвищення виробництва. Економічні та правові основи виробництва сільськогосподарської продукції.

Технологія виробництва с.-г. продукції.
Стан розвитку та перспективи, технологічні та технічні основи виробництва  сільськогосподарської продукції в регіоні.

Аналіз та статистичний обробіток результатів досліджень. 
Оформлення наукової документації. Робота зі статистичними та графічними пакетами. Дисперсійний, кореляційний, кластерний і факторний аналізи.

Каталог навчально-методичних видань

 2004

Технологічні основи селекції картоплі: Навчальний посібник

 

Технологічні основи насінництва картоплі: Навчальний посібник

 

Каталог сортів картоплі: Навчальний посібник

 

Селекція і насінництво польових культур: МВ по вивченню дисципліни та завдання для контрольних робіт для студентів агрономічного відділення факультету заочного навчання

2005

Насінництво та сортовий контроль: Нові сорти сільськогосподарських культур , довідковий матеріал

 

Насінництво та сортовий контроль: Довідник по сортознавству сільськогосподарських культур

 

Насінництво та сортовий контроль: Сортова оцінка посівів , довідковий матеріал

 

Технологія зберігання і переробки картоплі: МВ щодо виконання самостійної роботи

 

Заготівля, зберігання і реалізація насіння: МВ щодо виконання самостійної роботи

 

Селекція с.-г. культур: МВ щодо виконання самостійної роботи

 

Овочівництво: МВ щодо виконання ЛПЗ

2006

Селекція і насінництво картоплі: Довідковий матеріал «Нові сорти картоплі»

 

Селекція окремих культур та сортознавство: Довідковий матеріал «Сорти рослин с.-г. культур для поширення в Україні»

 

Селекція окремих культур та сортознавство: Довідник по сортознавству с.-г. культур

 

Селекція окремих культур та сортознавство: МВ щодо виконання курсової роботи

 

Селекція і насінництво: МВ щодо виконання самостійної роботи

 

Овочівництво: МВ щодо виконання контрольних робіт і самостійної підготовки

 

Одержання ОРК "Спеціаліст" за фахом 7.130102 – Агрономія: МВ щодо виконання і захисту дипломних робіт

 

Одержання ОКР «Бакалавр» напряму 1301 – Агрономія: МВ щодо підготовки випускних робіт

2007

Насінництво та сортовий контроль: Апробація основних сільськогосподарських культур: Навч. посібник

 

Насінництво та сортовий контроль: Рекомендації «Внутрішньогосподарський та державний контроль в насінництві»

 

Селекція окремих культур і сортознавство: Довідники – Зернові, Технічні і кормові, Овочеві, Плодові, ягідні і декоративні культури; Сортознавство картоплі

 

Селекція окремих культур і сортознавство: МВ щодо виконання СР

 

Насіннєзнавство: Довідник з термінології в галузі насінництва і насіннєзнавства

 

Насіннєзнавство: МВ щодо виконання СР

 

Селекція і насінництво картоплі: МВ щодо виконання СР

 

Овочівництво: МВ щодо виконання СР

2008

Сортові ресурси основних с.-г. культур: Довідники – Зернові, Технічні і кормові, Картопля, Овочеві, Плодові, ягідні та декоративні культури

2009

Селекція окремих культур та сортознавство: МВ щодо виконання курсової роботи. – перероб. і доп.

 

Технологія виробництва сільськогосподарської продукції: МВ щодо виконання ЛПЗ.

 

Технологія рослинництва: МВ щодо виконання ЛПЗ

 

Технологія виробництва с.-г. продукції, Технологія рослинництва: МВ щодо проведення навчальної практики.

2010

Методи контролю в насінництві: Довідник "Контроль посівних якостей насіння с.-г. культур"

 

Методи контролю в насінництві: Довідник "Стандартизовані терміни в галузі насінництва"

 

Маркетинг в насінництві: МВ щодо виконання ЛПЗ

 

Аналіз і статистичний обробіток результатів досліджень: МВ щодо виконання ЛПЗ

2011

Селекція окремих культур і сортознавство: Довідник по сортознавству картоплі . – перероб. і доп.

 

Сортові ресурси с.-г. культур та особливості їх насінництва: Довідник "Сортові ресурси картоплі" . – перероб. і доп.

 

Спеціальна селекція с.-г. культур: Каталог сортів картоплі селекції Сумського НАУ

 

Лісова селекція: Методичні вказівки щодо виконання лабораторно-практичних занять

 

Практичне насінництво та сортовий контроль: Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи

 

Технологія виробництва с.-г. продукції: Методичні вказівки щодо виконання лабораторно-практичних занять. – перероб. і доп.

 

Овочівництво: Робочий зошит для виконання лабораторно-практичних занять

2012

Сорти картоплі, придатні для поширення в Україні: каталог – довідник / [авт.-упоряд. Н. Кожушко, М. Сахошко]. – Суми: СНАУ, 2012. – 37 с.

 

Сорти картоплі селекції СНАУ: каталог-довідник / [авт.-упоряд. Н. Кожушко, М. Сахошко]. - Суми: СНАУ, 2012. – 46 с.

 

Кандиба Н. М. Генетика: курс лекцій / навчальний посібник/ гриф МОН № 1/11-14689 від 19.09.2012р. / Н. М. Кандиба. - Суми: ВТД “Університетська книга”, 2012. – 397 с.

 

Кандиба Н. М. Генетика: збірник задач/ навчальний посібник . - Суми, РВВ: Сумський національний аграрний університет. - 2012. – 126 с.

 

СТАТТІ

 

Кожушко Н. С. Сортовивчення технологічності картоплі сумської селекції / Н. С. Кожушко, В. М. Дігтярьов, В. І. Оничко, С. І. Бердін // Вісник СНАУ.- 2012.- Вип.2 (23).- С. 178 – 184.

 

Кожушко Н. С. Формування сортових ресурсів картоплі для Північного Лісостепу України / Н. С. Кожушко, М. М. Сахошко, В. М. Дігтярьов // Вісник СНАУ. - 2012. - Вип. 9 (24). - С. 145-151

 

Кожушко Н. С. Селекція сортів картоплі на якість / Н. С. Кожушко, М. Д. Гончаров // Вісник СНАУ. - 2012. - Вип. 9(24). – С. 140-145.

 

Оничко В. І. Особливості формування продуктивності рослин пшениці озимої залежно від використання комплексних водорозчинних добрив / В.І. Оничко, І. Л. Курочка, С. І. Бердін // Вісник Сумського НАУ. – 2012. – Вип. 2 (23). – С. 127-133.

 

Оничко В. І. Ефективність передпосівної обробки насіння пшениці озимої регулятором росту рослин лідер / В.І. Оничко, О. М. Ткаченко //Вісник Сумського НАУ. – 2012. – Вип. 2 (23). – С. 133-136.

 

Сортовивчення технологічності картоплі Сумської селекції / Н. С. Кожушко, В. М. Дігтярьов, В. І. Оничко [та ін.] // Вісник Сумського НАУ. – 2012. – Вип. 2 (23). – С. 178-184.

 

Оничко В. І. Врожайність і якість зерна тритикале ярого в північно-східному Лісостепу залежно від удобрення і норми висіву / В. І. Оничко, Н. І. Огієнко, С. І. Бердін // Збірник наукових праць ННЦ «Інститут землеробства НААН». – К. : ВП «Едельвейс», 2011. – Вип. 3-4. – С. 71-78.

 

Оничко В. І. Шкідники ячменю ярого та роль агротехнічних заходів у регулюванні їх чисельності / В. І. Оничко, О. А. Коваленко, М. П. Секун // Захист і карантин рослин : міжвідомчий тематичний науковий збірник. – 2010. – Вип. 56. – С. 113-121.

 

Оничко В.І. Шкідники тритикале ярого та роль мінеральних добрив у регулюванні їх чисельності / В. І. Оничко, О. А. Коваленко, М. П. Секун // Захист і карантин рослин : міжвідомчий тематичний науковий збірник. – 2011. – Вип. 57. – С. 151-159.

 

Оничко В.І. Моніторинг видового складу шкідників і хвороб на посівах ярих зернових культур в умовах північно-східного Лісостепу України / В. І. Оничко, О. А. Коваленко // Вісник Сумського НАУ. – 2012. – Вип. 9 (24).

 

Оничко В. І. Формування зернової продуктивності рослин кукурудзи залежно від груп стиглості / В. І. Оничко, І. І. Дубовик : матеріали обласної наук.-практ. конф. мол. учених та асп. [«Теоретичні й практичні досягнення молодих учених-аграріїв, присв. 80-річчю з дня заснув. НААНУ], (Суми, 23 грудня 2011 р.). – Суми, 2012. – С. 21-23.

 

Оничко В. І. Формування зернової продуктивності рослин кукурудзи залежно від груп стиглості / В. І. Оничко, О. О. Дубовик, Т. М. Угніч : матеріали обласної наук.-практ. конф. мол. учених та асп. [«Теоретичні й практичні досягнення молодих учених-аграріїв, присв. 80-річчю з дня заснув. НААНУ], (Суми, 23 грудня 2011 р.). – Суми, 2012. – С. 27-29.

 

Оничко Т. О. Вплив строків сівби на врожайність та якість зерна сучасних сортів пшениці озимої / Т. О. Оничко // Вісник Сумського НАУ. – 2012. – Вип. 2 (23). – С. 136-143.

 

Троценко В. І. Вплив удобрення та строків сівби на врожайність сортів пшениці озимої в умовах Північно-східного Лісостепу України / В. І. Троценко, Т. О. Оничко // Вісник Сумського НАУ. – 2012. – Вип. 9 (24). – С. 124-129.

 

Оничко Т. О. Вибір оптимальних строків сівби сортів пшениці озимої в умовах північно-східного Лісостепу України / Т. О. Оничко : матеріали обласної наук.-практ. конф. мол. учених та асп. [«Теоретичні й практичні досягнення молодих учених-аграріїв, присв. 80-річчю з дня заснув. НААНУ], (Суми, 23 грудня 2011 р.). – Суми, 2012. – С. 35-36.

 

Варавкін В. О. Залежність ростової реакції проростків пшениці озимої від дії температурного стресу та обробки етамоном / В. О. Варавкін // Вісник аграрної науки. – 2011. - № 11. – С. 30-32.

 

Варавкін В. О. Ріст проростків озимої пшениці після дії температурного стресу та гумата калію / В. О. Варавкін // Наукові доповіді НУБіП, № 2(24), 2011: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:w.w.w.nbuv.gov.ua/e jaurnals/Nd/2011-2/1 vvo.pdf.

 

Проницаемость клеточных мембран корнеплодов столовой свеклы Beta vulgaris L. при действии синтетических аналогов цитокининов // Вісник СНАУ. - 2012. - Вип. 9 (24). – С. 116-121.

Наукова робота кафедри

Використання селекційно-насінницьких і технологічних засобів інтенсифікації виробництва для підвищення продуктивності і якості врожаю картоплі, зернових і овочевих культур.

Наше співробітництво

Творча співпраця кафедри здійснюється за темою "Створити нові інтенсивні ранньостиглі нематодостійкі сорти картоплі, придатні до механізованого виробництва і промислової переробки та зберегти їх генетичний потенціал сучасними методами насінництва"

Інститут картоплярства НААНУ: отримання гібридного насіння картоплі різного походження для створення вихідного матеріалу при селекції нових сортів картоплі з комплексом цінних господарських ознак та придатних до глибокої переробки; обмін науково-методичною інформацією з проблем селекції, насінництва, технології вирощування, зберігання і переробки картоплі; використання літературного фонду бібліотеки ІК НААНУ аспірантами та магістрантами кафедри; проведення сумісних науково-методичних координаційних нарад та конференцій

 

РУП "НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству и овощеводству": обмін гібридним і селекційним матеріалом картоплі та науково-методичною інформацією і літературою з проблем картоплярства.

Інститут захисту рослин НААНУ: державне випробування селекційного матеріалу і перспективних сортів картоплі на стійкість до картопляної цистоутворюючої нематоди.

Українська науково-дослідна станція карантину рослин НААНУ: державне випробування селекційного матеріалу і перспективних сортів картоплі на стійкість до раку.

Інститут сільського господарства Північного Сходу НААНУ: сумісне проведення наукових досліджень в галузях рослинництва, насінництва та селекції.

Сумський обласний держекспертцентр сортів рослин: визначення сортової реакції картоплі сумської селекції на площу і рівень живлення при вирощуванні на різних типах грунтів.

Сумська обласна державна сільськогосподарська інспекція – вдосконалення прийомів, підвищення сортових і посівних якостей насіннєвої картоплі селекції СНАУ

ФГ "Науково-виробниче господарство "Еліт-картопля" Краснопільського району Сумської області: Науково-методичне забезпечення вирощування нематодостійких сортів картоплі селекції СНАУ.

Праці викладачів (зкачати)

 

Тематика дипломного проектування

1. Селекція і насінництво, технологія вирощування, зберігання і переробки картоплі

2. Технологічні аспекти вирощування товарної та насіннєвої продукції зернових культур

3. Сортознавство сільськогосподарських культур

4. Технологія вирощування овочевих культур

5. Сучасні технології вирощування овочевих культур в закритому грунті.

Дисертаційні роботи, захищені співробітниками кафедри

•  Ворошин Г.Л. Пути повышения продуктивности и качества семенного материала картофеля. Дис. канд. с.-г.н.: 06.01.05. -Харьків, 1992.
Розроблені екологічні прийоми вирощування насіннєвого матеріалу картоплі в умовах лісостепу України.

•  Кабанец В.М. Создание исходного материала для селекции интенсивных сортов картофеля, не накапливающих нитраты. Дис. канд. с.-г. н.: 06.01.05 -Харків,1993. 
Створено і оцінено вихідний матеріал для селекції сортів картоплі екологічно чистих за вмістом нітратів.

•  Кожушко Н.С. Селекция картофеля на качество. Дис. докт. с.-г.н.: 06.01.05.- Харків,1994. 
Розробка і удосконалення засобів і методів підвищення якості картоплі придатної до переробки на харчові продукти.

• Бердін С.І. Сучасні аспекти насінництва картоплі в умовах Північно-Східної України.- Дис. канд. с.-г.н.: 06.01.05. -Харків, 1998. Удосконалення схеми виробництва еліти картоплі з бульб отриманих біотехнологічним методом.

•  Адіб Абу Обайд. Влияние рационального семеноводства на урожай и качество картофеля. Дис. канд. с.-г. н.: 06.01.05 -Харків, 2000. 
Удосконалені прийоми раціонального насінництва сортів картоплі вітчизняної і іноземної селекції, що вирощуються в Лісостепу України.

•  Оничко В.І. Створення і оцінка селекційного матеріалу картоплі на придатність до переробки.- Дис. канд. с.-г. н.: 06.01.05. -Харків, 2000. 
В умовах Північно-Східної України визначені особливості успадкування потомством технологічних показників якості картоплі.

•  Дубовик В.І. Вплив репродукування оздоровленої еліти на продуктивність насіннєвої картоплі. .- Дис. канд. с.-г. н.: 06.01.05. -Харків, 2001. 
Для розповсюджених сортів картоплі в Північно-Східному Лісостепу України науково обгрунтовані строки сортооновлення оздоровленого посадкового матеріалу.

Готовність до співробітництва

З науково-виробничої і методичної діяльності по селекції, насінництву вирощуванню, зберіганню, переробці картоплі, насінництву зернових колосових ; технології вирощування овочевих культур у відкритому і закритому грунтах. Реалізація посадкового матеріалу сортів картоплі селекції СНАУ.

Additional information