Бутенко Андрій Олександрович

Бутенко Андрій Олександрович, доцент кафедри рослинництва

Автобіографія

Народився 2 лютого 1977 року в селі Постольне Сумського району Сумської області. З 1984 по 1994 р. навчався в загальноосвітній школі. У 1994 році вступив до Сумського дер-жавного аграрного університету на агрономічний факультет і в березні 1999 р. закінчив його та отримав диплом вченого агронома за спеціальністю "Агромія". З квітня 1999 р. по листопад 2000 року працював на посаді головного агронома ДСП "Родючість" с. Склярів-ка Сумського району Сумської області. З 2000 р. по 2003 рік навчався в аспірантурі з від-ривом від виробництва за спеціальністю – рослинництво.  У 2005 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата с.-г. наук за спеціальністю 06.01.09 – рослинництво. У червні 2007 року присвоєно вчене звання доцента кафедри рослинництва. З травня 2005 року за сумісництвом обіймаю посаду заступника декана агрономічного факультету. З 2003 року і по цей час працюю в Сумському національному аграрному університеті на кафедрі рослинництва.

Навчально - методична робота.

Викладаються дисципліни: "Кормовиробництво", "Технічні культури" для студентів агрономічного факультету спеціальність "Агрономія", "Світові агротехнології" спе-ціальність "Агрономія", "Захист рослин" та "Світові агротехнології" на агрономічному відділенні факультету заочного навчання, " Технологія вирощування цукрових буряків".

Підготовлені та надруковані тестові завдання для проходження модульно-рейтингового контролю за спеціальностями "Кормовиробництво", "Світові агротехнології", " Технологія вирощування цукрових буряків", " Технічні культури".

Керує навчальною, виробничою та переддипломною практикою студентів. Приймає участь у методичному забезпеченні навчального процесу: співавтор 4 методичних розробок, готує робочі програми та навчально-методичні комплекси з вищевказаних дисциплін. 
Має 24 публікації, з них 20 наукових та 4 навчально-методичного характеру. Після захисту дисертації опубліковано 11 праць, з них наукових 7 та 4 навчально-методичного характеру.

Основні начально-методичні роботи:

1. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Технологія вирощування цукрових буряків" для студентів 4 курсу спеціальності "Агрономія". 
2. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з рослинництва для студентів спеціальності "Агрономія", "Землевпорядкування та кадастр". 
3. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з предмету "Світові агротехнології та їх технічне забезпечення" для студентів факультету заочного навчання відділення "Агрономія". 
4. Робочий зошит з рослинництва для студентів агрономічного факультету 3-4 курсу. 
5. Рекомендації по технології вирощування та захисту польових культур для самостійної роботи студентів 3-4 курсів спеціальності "Агрономія", "Захист рослин". 
6. Робочий зошит для лабораторних і практичних занять з дисципліни "Кормовиробництво" для студентів 4 курсу агрономічного факультету спеціальностей "Агрономія" та "Захист рослин". 
7. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу "Кормовиробництво" для студентів агрономічного факультету спеціальностей "Агрономія" та "Захист рослин".

Науково - дослідна робота.

Наукові дослідження проводилися за темою дисертаційної роботи – "Сортові особливості формування урожаю соняшнику в умовах північно-східної України", яка входить до тематики кафедри : “Селекція та насінництво високоврожайних скоростиглих сортів та гібридів соняшнику”. Номер державної реєстрації 0100 U 004442.

Напрямки досліджень:

- вивчався вплив густоти стояння рослин сортів і гібридів на продуктивність соняшнику;
- визначалась доцільність зміщення строків сівби на більш ранні порівняно з рекомендованими длязони;
- досліджувалась реакція рослин соняшнику на фактор мінерального живлення в умовах перерозподілу рангів лімітуючих факторів;
- визначалися умови підвищення ефективності вирощування сортів і гібридів соняш-нику, які за біологічними та генетичними особливостями давали б можливість забез-печити високу врожайність доброякісного насіння.

Публікації по темі:

Троценко В.І., Онопрієнко В.П., Бутенко А.О. Екологічне випробування гібридів соняшнику югославської селекції в умовах Північно-східної України // Вісник Сумського державного аграрного університету. – Суми. – 2001. – Вип.5. – С. 104-106. (Частка участі автора становить 50%: проведення досліджень, узагальнення результатів).

Троценко В.І., Бутенко А.О. Особливості насінництва сортів соняшнику в Лісостеповій зоні України // Сельскохозяйственные науки. – Симферополь. – 2002. – Вып.№72. – С. 163-166. (Частка участі автора становить 50%: проведення досліджень, обробка даних).

Троценко В.І., Бутенко А.О. Матрикальна різноякісність насіння соняшнику // Вісник Сумського національного аграрного університету. – Суми. – 2002. – Вип.6. – С. 66-68. (Частка участі автора становить 60%: проведення досліджень, обробка даних, узагальнення результатів).

Деменко В.М., Бутенко А.О . Вплив сортових особливостей на ураженість соняшника хворобами // Вісник Сумського національного аграрного університету. – Суми. – 2002. – Вип.6. – С. 159-160. (Частка участі автора становить 60%: проведення досліджень, узагальнення результатів).

Деменко В.М., Бутенко А.О. Вплив сортів та гібридів на розвиток хвороб соняшнику // Вісник Сумського національного аграрного університету. – Суми. – 2003. – Вип.7. – С. 169-170. (Частка участі автора становить 70%: проведення досліджень, узагальнення результатів).

Бутенко А.О. Вплив мінерального живлення на продуктивність сортів і гібридів соняшнику різних груп стиглості в умовах північно-східного регіону України // Вісник Сумського національного аграрного університету. – Суми. – 2003. – Вип.7. – С. 139-141.

Бутенко А.О. Стан та перспективи виробництва соняшнику в Північно-східній частині України // Збірник матеріалів другої міжвузівської науково-практичної конференції аспі-рантів “Сучасна аграрна наука: напрями досліджень, стан і перспективи” (27-28 лютого 2002 р.). – Вінниця, 2002. – С. 56-57.

Бутенко А.О. Вплив сортових особливостей на формування урожаю соняшнику в умовах північного Лісостепу України // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського національного аграрного університету (2-18 квітня 2003 р.).– Суми. – С. 26.

Бутенко А.О. Вплив строків сівби на структуру врожайності сортів і гібридів в соняшнику в умовах північного сходу України // Вісник СНАУ. – Суми. – 2004. – Вип. 1 (8). – с. 91-94.

Деменко В.М., Бутенко А.О. Ураженість хворобами сортів та гібридів соняшнику // Вісник СНАУ. – Суми. – 2004. – Вип. 1 (8). – с. 146-148.

Бутенко А.О. Реакція сортів та гібридів соняшнику на загущеність посівів // Вісник СНАУ. – Суми. – 2004. – Вип. 6 (9). – с.72-76.

Бутенко А.О. Екологічна модель адаптації сортів і гібридів соняшнику // Збірник матеріалів третьої науково-практичної конференції аспірантів, студентів // "Сучасна аграрна наука" (2-15 квітня). – Суми. – с.28.

Бутенко А.О. Вплив густоти рослин на продуктивність сортів і гібридів соняшнику різних груп стиглості // Вісник СНАУ: Науково-методичний журнал. – Серія "Агрономія і біологія". – 2005. – Вип. 12(11). – С. 37-41.

Дутченко З.Я., Глущенко Л.Т., Бутенко А.О., Бондаренко Я.В. Продуктивність сортів та гібридів соняшнику різних груп стиглості // Вісник СНАУ: Науково-методичний журнал. – Серія "Агрономія і біологія". – 2005. – Вип. 12(11). – С. 41-43.

Шевченко О.М., Онопрієнко В.П., Оничко Т.О., Бутенко А.О. Вплив різних систем удобрення на урожайність та господарські показники гібридів соняшнику в умовах Північно-східного регіону України // Вісник СНАУ: Науково-методичний журнал. – Серія "Агрономія і біологія". – 2005. – Вип. 12(11). – С. 53-56.

Бутенко А.О. Екологічне випробування нових районованих сортів і гібридів соняшнику в умовах Сумської області // Вісник СНАУ: Науково-методичний журнал. – Серія "Агрономія і біологія". – 2006. – Вип. 13(11). – С. 46-48.

Бутенко А.О., Головач А.В. Особливості формування структури врожаю сортів озимої пшениці залежно від строків сівби // Вісник СНАУ: Науково-методичний журнал. – Серія "Агрономія і біологія". – 2007. – Вип. 14-15. – С. 49-52

Жемчужин В.Ю., Бутенко А.О. Шляхи підвищення схожості насіння соняшнику в умовах Північного Сходу України // Вісник СНАУ: Науково-методичний журнал. – Серія "Агрономія і біологія". – 2006. – Вип. 13(11). – С. 46-48.

Вплив строків сівби та норм висіву на продуктивність сортів озимої пшениці. Вісник СНАУ, «Агрономія і біологія». Випуск 4(19), 2010 р. С. 98-102.

Вплив Мінеральних добрив на урожайність кукурудзи. Матеріали НПК викладачів, аспірантів та студентів СНАУ (20-29.04.10 р.). Том ІІІ. ІТІ. С. 219.

Вплив строків сівби та сортових особливостей на продуктивність і якість зерна озимої пшениці. Вісник СНАУ, «Агрономія і біологія». Випуск 4 (21), 2011 р. С. 88-92.

Особливості зберігання зерна озимої пшениці, ярого ячменю та кукурудзи в умовах ПАТ «Компанія «РАЙЗ». Вісник СНАУ, «Агрономія і біологія». Випуск 4 (21), 2011 р. С. 92-94.

Вплив норми висіву на врожайність зерна сортів ярого ячменю. Матеріали НПК викладачів, аспірантів та студентів СНАУ (20-29.04.11 р.). Том ІІІ. ІТІ. С. 283.

Обґрунтування ефективності галузі кормовиробництва на Поліссі Сумської області. Матеріали НПК викладачів, аспірантів та студентів СНАУ (20-29.04.11 р.). Том ІІІ. ІТІ. С. 284.

Особливості використання багаторічних трав. Матеріали НПК викладачів, аспірантів та студентів СНАУ (20-29.04.11 р.). Том ІІІ. ІТІ. С. 285.

Вибір культур для заготівлі кормів. Матеріали НПК викладачів, аспірантів та студентів СНАУ (20-29.04.11 р.). Том ІІІ. ІТІ. С. 286.

Additional information