Данильченко Олеся Миколаївна

Данильченко Олеся Миколаївна, к. с.-г. н., старший викладач кафедри рослинництва

Автобіографія

 В 2003 році вступила до Сумського національного аграрного університету на агрономічний факультет. У 2008 р. закінчила Сумський НАУ та отримала диплом спеціаліста за спеціальністю «Захист рослин». З листопада 2008 р. по листопад 2011 р. навчалася в аспірантурі Сумського НАУ. У 2013 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата с.-г. наук за спеціальністю 06.01.09 – рослинництво. З 2013 року і по цей час працюю в Сумському національному аграрному університеті на кафедрі рослинництва. З вересня 2015 року працюю по сумісництву на кафедрі захисту рослин Сумського НАУ.

 Навчально-методична робота.

Викладаються дисципліни: «Технологія зберігання і переробка продукції рослинництва», «Захист лікарських рослин від шкідників», «Технічна ентомологія», «Технологія вирощування і використання організмів в біологічному захисті рослин» для студентів агрономічного факультету спеціальність «Агрономія» та «Захист рослин.

Керує науковим гуртком «Рослинник». Приймає участь у методичному забезпеченні навчального процесу. Має 15 публікації, із них статей у фахових наукових виданнях України – 8; зарубіжних фахових виданнях – 1; тез доповідей на науково-практичних конференціях і семінарах – 6.

 Науково - дослідна робота.

Наукові дослідження проводилися за темою дисертаційної роботи – «Формування продуктивності окремих бобових культур залежно від елементів технології вирощування в умовах північно-східного Лісостепу України». Номер державної реєстрації 0110U001041.

 Напрямки досліджень:

-    встановлювали вплив бактеріальних препаратів та мінеральних добрив на посівні якості насіння, особливості росту, розвитку бобових культур;

- досліджували ефективність застосування бактеріальних препаратів та мінеральних добрив на формування фотосинтетичного, симбіотичного апарату бобових культур;

-    проводили оцінку структури індивідуальної продуктивності бобових рослин та врожайності залежно від факторів, що вивчалися;

-    обґрунтовували ефективність застосування бактеріальних препаратів у технології вирощування бобових культур на фоні внесення мінеральних добрив;

-    проводили економічну та енергетичну оцінки ефективності елементів технології вирощування бобових культур.

 Публікації по темі:

 1. Данильченко О. М. Схожість насіння зернобобових культур залежно від застосування бактеріальних препаратів / О. М. Данильченко, Г. О. Жатова // Вісник СНАУ, серія «Агрономія і біологія». – Суми, 2009. – Вип. 11 (18). – С. 167–169.
 2. Данильченко О. М. Продуктивність зернобобових культур залежно від застосування бактеріальних препаратів та фонів мінерального живлення / О. М. Данильченко // Вісник Сумського НАУ, серія «Агрономія і біологія». – Суми, 2010. – Вип. 4 (19). – С. 120–123.
 3. Данильченко О. М. Вплив передпосівної інокуляції насіння та різних фонів мінерального живлення на фотосинтетичну продуктивність та урожайність сочевиці / О. М. Данильченко // Вісник Сумського НАУ серія «Агрономія і біологія». – Суми, 2011. – Вип. 4 (21). – С. 94–97.
 4. Данильченко О. М. Інокуляція насіння гороху та його продуктивність / О. М. Данильченко // Вісник Харківського НАУ, серія «Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво». – Харків, 2011. – Вип. 10–11. – С. 227–232.
 5. Данильченко О. М. Вплив елементів технології вирощування бобових культур на продуктивність та урожайність в умовах північно-східного Лісостепу України / О. М. Данильченко // Вісник Сумського НАУ, серія «Агрономія і біологія». – Суми, 2011. – Вип. 11 (22). – С. 73–76.
 6. Масюченко А. Н. Урожай и качество семян гороха, чины и чечевицы в зависимости от бактериальных препаратов и минеральных удобрений / А. Н. Масюченко, Г. А. Жатова, А. В. Мельник, В. И. Троценко // Наука и Мир, № 3. – Волгоград. – 2013. – С. 76–78.
 7. Жатов О. Г. Особливості водопоглинання елементами насіння соняшнику / О. Г. Жатов, В. І. Троценко, Г. О. Жатова, О. М. Масюченко // Вісник Сумського НАУ, серія «Агрономія та біологія». – Суми, 2014. – Вип. 9 (28). – С. 103-106.
 8.  Жатов О. Г. Агроекологічні особливості вирощування сортів–популяцій соняшнику в умовах північно-східного Лісостепу України / О. Г. Жатов, В. І. Троценко, Г. О. Жатова, О. М. Масюченко // Вісник Сумського НАУ, серія «Агрономія та біологія». – Суми, 2015. – Вип. 3 (29). – С. 149-152.
 9.  Данильченко О. М. Про доцільність вирощування кормових бобів в умовах Сумської області / О. М. Данильченко // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ. – Суми. – 2009. – С. 231–232.
 10. Данильченко О. М. Вплив бактеріальних препаратів на індивідуальну продуктивність та урожайність чини / О. М. Данильченко // Матеріали обласної науково-практичної конференції молодих вчених та аспірантів «Теоретичні й практичні досягнення молодих вчених-аграріїв». – Суми. – 2010. – С. 33–34.
 11. Данильченко О. М. Інокуляція насіння бактеріальними добривами як шлях підвищення продуктивності сочевиці / О. М. Данильченко // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ. – Суми. – 2011. – С. 287.
 12.  Данильченко О. М. Передпосівна інокуляція насіння як шлях підвищення продуктивності гороху / О. М. Данильченко // Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Екологічні проблеми сільськогосподарського виробництва». – Яремче. – 2011. – С. 19–20.
 13.  Данильченко О. М. Вплив фонів мінерального живлення та передпосівної інокуляції насіння на продуктивність кормових бобів в умовах північно-східного Лісостепу України / О. М. Данильченко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 195-річчю від дня заснування ХНАУ ім. В. В. Докучаєва «Проблеми сталого розвитку агросфери». – Харків. – 2011. – С. 167–169.
 14.  Данильченко О. М. Біологізація елементів технології вирощування кормових бобів в північно-східному Лісостепу України / О. М. Данильченко, Г. О. Жатова // Матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції «Звіт наукових ідей – 2011». – Прага. – 2011. − С. 67–69.
 15.  Данильченко А. Н. Влияние инокуляции семян и минеральных удобрений на симбиотическую активность и урожайность бобовых культур / А. Н. Данильченко // Материалы Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы агропромышленного производства». – Курск. – 2013. – С. 124–127.

Additional information