ФАХОВИЙ ІСПИТ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ "ЕКОЛОГІЯ" БАКАЛАВР 2017

ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ

1. Межі біосфери передусім зумовлені:

2. До ксерофітів належить:

3. Екологічні піраміди,  які ніколи не бувають інвертованими (перевернутими) – це:

4. Межа витривалості виду згідно з законом екологічної толерантності Шелфорда – це:

5. Предметом вивчення демекології є:

6. Ґрунтові умови, що впливають на життя і поширення живих організмів – це:

7. Основними компонентами біосфери (за Вернадським) є:

8.Для просторової структури біогеоценозу характерні такі явища:

9.Фактори, рівень яких наближається до межі стійкості організму, називають: 

10.Гомеостаз – це: 

11.Організми, які під час своєї життєдіяльності мінералізують органічну речовину, називаються:

12. Який біом характеризується наступними ознаками:низький рівень опадів,сухе повітря, великі перепади денних та нічних температур, розташовані на 30 0 на північ та південь від екватора?

13. Надходження в гідросферу таких хімічних елементів, як азот і фосфор, викликає:

14. Які організми називають монофагами? 

15. Які гази належать до парникових?

16. Процес утворення поселень типу міст називається: 

17. Внаслідок адаптації організмів до умов середовища, що змінюються, відбувається:

18. Наведіть приклад клімаксової сукцесії:

19. На скільки відсотків зменшується кількість органічної речовини при переході з одного

трофічного рівня на інший?

20. Екологічна ніша - це:

21.Для яких природно-охоронних територіях розробляється система екологічних стежок та рекреаційних зон?

МОНІТОРИНГ ДОВКІЛЛЯ

1. Організація спостережень за станом біотичної складової біосфери передбачає контроль:

2. Серед джерел забруднень найвищий пріоритет мають:

3. До якого класу пріоритетності забруднювальних речовин відносять діоксид сірки та завислі частинки:

4. Клас пріоритетності забруднювальних речовин, до якого відносять ДДТ та інші хлорорганічні сполуки:

5. Під час організації фонового моніторингу у воді необхідно обов’язково визначати:

6. Під час організації фонового моніторингу в атмосфері необхідно обов’язково визначати:

7. Під час організації фонового моніторингу в ґрунтах необхідно обов’язково визначати:

8. Положення про Державну систему моніторингу довкілля України прийнято:

9. Функції головного координатора в державній системі моніторингу покладено:

10. До групи біологічних факторів забруднень відносять:

11. На 50-100 тис. жителів кількість постів спостережень за атмосферним повітрям має становити не менше:

12. Повний тур ґрунтового моніторингу:

13. Основними забруднювальними факторами у разі радіаційного забруднення є:

14. Термін “моніторинг” навколишнього середовища:

15. Площа, охоплювана системою локального моніторингу, становить (км2):

16. Обов’язковому вивченню в усіх середовищах на фонових станціях підлягають:

17. Біотичний моніторинг – це:

18. Неповна програма спостережень за атмосферним повітрям включає:

19. Сапробізацію викликають:

20. Під прогнозуванням змін стану довкілля розуміють:

АГРОЕКОЛОГІЯ

 1. Вміст гумусу в дерново-підзолистих ґрунтах становить…?
 2. Вміст гумусу в чорноземі звичайному становить:
 3. Гуміни, меланіни, бітуми належать до:
 4. Іони NH4+ та NO3- належать до..?
 5. Азотовмісні сполуки рослинних решток під впливом амоніфікуючих бактерій перетворюються на іони…?
 6. Процес відновлення нітратного азоту до молекулярного N2, або до оксидів NO, N2O під впливом бактерій називається..?
 7. Окислення аміаку до азотної кислоти та її солей під впливом аеробних бактерій – це…?
 8. Бактерії роду Nitrosobacter перетворюють…?
 9. Зв’язування молекулярного азоту відбувається азотфіксуючими бактеріями  з роду…?
 10. Розкладання органічних речовин ґрунту під впливом бактерій, актиноміцетів, плісневих грибів до аміаку називається…?
 11. Органічні речовини мінералізуються в ґрунті за схемою
 12. Які ґрунтові водорості здатні фіксувати азот повітря…?
 13. Принцип органобіологічної системи землеробства полягає у в створенні родючості ґрунту за рахунок…?
 14. Вермикомпост це..?
 15. Які заходи здійснюють перед введенням рекультивованої  ділянки в сільськогосподарське використання?
 16. Одним з найнебезпечніших наслідків зрошення є…?
 17. Культури, які потребують нейтрального pH ґрунту і дуже чутливі до підвищення кислотності це …?
 18. Культури, які потребують слабокислого ґрунту (pH 5,6 - 6,0) це …?
 19. Культури, які добре переносять помірну кислотність ґрунту (pH 5,0 - 5,5) і страждають від надлишку кальцію це …?
 20. Як впливає випас на видовий склад травостою?
 21. Паразитами дощових черв’яків є…?
 22. Оптимальна доза внесення біогумусу це…?
 23. Конюшина, люцерна, еспарцет та інші багаторічні бобові трави залишають щорічно в ґрунті певну кількість органічних решток, а саме…
 24. Концентрація нітратів у річковій воді не повинна перевищувати ГДК, а саме…?

ЕКОЛОГІЧНИЙ ЗАХИСТ АГРОЕКОСИСТЕМ

 1. На якій стадії розвитку кокцинеліди  ведуть хижий спосіб життя?
 2. Яка форма яець у верблюдки?
 3. Які представники твердокрилих є хижаками?
 4. Який тип личинки у сонечка?
 5. Яка характерна особливість морфології стафілін?
 6. Ентомофагом якого шкідника є алеохара ?
 7. Яких комах знищують кокцинеліди?
 8. У боротьбі з якими шкідниками використовують сонечко родолію?
 9. У боротьбі з яким шкідником використовують сонечко криптолемус?
 10. До якого ряду відноситься золотоочка?
 11. Чим живляться дорослі мухи дзюрчалки?
 12. Яких шкідників знищують хижі мухи сирфіди?
 13. Чим захищена лялечка у сирфід?
 14. Яка генерація у хижої галиці афідімізи?
 15. Яких шкідників знищує галиця афідіміза?
 16. Де здобувають жертву дорослі мухи-ктири?
 17. Які комахи знищують яйця бульбочкових довгоносиків?
 18. Назвіть спеціалізованого хижака колорадського жука?
 19. До якого ряду відноситься антокорис звичайний?
 20. Яких комах знищують личинки дзюрчалок?
 21. Яких шкідників знищує хижий кліщ фітосейулюс?
 22. Яких шкідників знищують представники роду Екзетастес?
 23. На яких шкідниках паразитує габробракон?
 24. Паразитом якого шкідника є афелінус?
 25. Де зимує афелінус?
 26. Якого шкідника знищує єнкарзія?
 27. Якого шкідника знищує птеромалус лялечковий?
 28. Де зимує трихограмма в природніх умовах?
 29. Яка генерація у трихограми в природніх умовах?
 30. Яких шкідників знищує трихограмма?

"ЛАНДШАФТНА ЕКОЛОГІЯ"

1. Автор терміна "ландшафтна екологія" – це:

2. "Ландшафтна екологія" – це наука, яка:

3. Хорологічна ландшафтна екологія вивчає:

4. Природно-територіальний комплекс – це:

5. Виберіть морфологічні одиниці ландшафту:

6. Здатність геосистеми виявляти свої основні властивості за певний інтервал часу свідчить про її:

7. Просторовий масштаб 102-104 м2 притаманний геосистемам:

8. Якісно своєрідне тіло геосистеми, однорідне за фазовим станом і фізико-хімічними властивостями, має певну масу, специфічне призначення, швидкість змін у часі – це:

9. Об’єм атмосфери, що входить до складу геосистеми, і в якому відбуваються процеси вологообігу, енергообміну, називають:

10. Сума процесів переутворення твердої речовини земної кори на поверхні суші і перерозподілу елементів під впливом ландшафтно-геохімічних умов називається:

11. Геосистеми арктичної зони за кількістю енергії, яку отримують, належать до:

12. Кругообіг води в геосистемі, коли маса води на вході в геосистему дорівнює її масі на виході, є:

13. У геосистемах із непромивним водним режимом:

14. У геосистемах з додатньо-декомпенсованим водним балансом:

15. Резервний фонд геосистеми – це:

16. Міграція мінеральних речовин у геосистемі зумовлена:

17. За ступенем засоленості ґрунтів виділяють геосистеми:

18. В основі продукційного процесу геосистеми лежить:

19. Геотоп – це:

20. Ландшафтна територіальна структура – це:

21. Сезонна динаміка геосистем пов’язана:

22. Коли низхідні потоки вологи в геосистемі переважають над висхідними, і вода, що просочується крізь ґрунт, сягає рівня ґрунтових вод, то така геосистема має ………. тип водного режиму.

23. Часткове перехоплення дощових вод фітогеогоризонтами називають:

24. Для геосистеми боліт характерний ………. тип водного режиму.

25. Чинник, значення якого для даної геосистеми знаходиться біля крайніх значень її регіональної ландшафтно-екологічної амплітуди, називають … чинник.

26. Довготривалу послідовність змін станів геосистеми, орієнтовану на досягнення деякого оптимального для даних умов стану, називають …….. .

27. ………… – це антропогенний ландшафт, який виникає в процесі використання земель у сільському господарстві.

28. У зонах відпочинку або в зонах активного туризму утворюється антропогенний ландшафт, що називають ……….. .

29. Антропогенні ландшафти населених місць з їх будівлями, вулицями, дорогами, садами і парками називають …………. .

30. Штучні лісові насадження належать до ………. підкласу лісових антропогенних ландшафтів.

 «ТЕХНОЕКОЛОГІЯ»

 1. 1.      Головною причиною розвитку глобальної екологічної кризи є:
 2. 2.      Види альтернативної енергетики, які  є найперспективнішими для використання в Україні – це:
 3. 3.      Основною характеристикою енергетичного палива є:
 4. 4.      Умовне паливо – це паливо, яке:

5. Вид автомобільного палива, який краще змішується з повітрям і повніше згоряє у двигуні – це:

6. В автомобільному двигуні внутрішнього згорання утворюється найбільше оксиду вуглецю (за інших однакових умов) під час згорання:

7. В автомобільному двигуні внутрішнього згорання утворюється найбільше сажі (за інших однакових умов) під час згорання:

8. У балансі виробництва електроенергії в Україні переважає:

9. Наслідком неповного згорання палива у котельних установках є:

10. Будівництво ГЕС впливає на рівень ґрунтових вод на прилеглих до водосховищ територіях таким чином:

11. Найбільшим негативним наслідком лісозаготівельних робіт під час суцільних рубок на великих територіях є:

12. Джерелом надходження в атмосферу формальдегіду є:

13. З усіх харчових виробництв найбільшими забруднювачами навколишнього середовища є:

14. Характеристика небезпечності шкідливої речовини, яка встановлюється для попередження загальнотоксичної, канцерогенної, мутагенної та іншої негативної дії на організм людини називається:

15. Нормативний розмір санітарно-захисної зони навколо підприємства визначають:

16. Орієнтовно безпечний рівень впливу (ОБРВ) – це:

17. Індекс забруднення атмосфери (ІЗА) вказує, у скільки разів сумарний рівень забруднення кількома речовинами перевищує ГДК:

18. Кількість води, яку необхідно для виробничого процесу і яка встановлена на основі науково обґрунтованого розрахунку називають:

19. Високотоксичний газ, який із гемоглобіном крові утворює стійку сполуку, внаслідок чого гемоглобін втрачає властивість взаємодіяти з киснем та переносити його до клітин організму, не відноситься до газів, які викликають випадання "кислотних дощів" – це:

20. Вміст шкідливих речовин в одиниці об’єму (повітря, води), маси (ґрунту), які у разі дії впродовж певного проміжку часу не впливають на здоров’я людини і не спричинюють несприятливих наслідків для її нащадків – це:  

21. Кількість шкідливих речовин, що викидається в повітря за одиницю часу, щоб концентрація забруднювачів повітря на межі санітарної зони не перевищувала ГДК – це:

22. Територію навколо потенційно небезпечного підприємства, у межах якої заборонено проживання населення і ведення господарської діяльності, розміри якої встановлюють проектною документацією за узгодженням із органами державного регулювання безпеки відповідно до державних нормативних документів, називають:

23. Підвищення біологічної продуктивності водойм у результаті нагромадження у воді біогенних речовин  називають:

24. Концентрації азоту та фосфору характеризують ________водойми.

25. До ___________ показників якості води, що характеризують санітарний стан, відносять вміст загальної кількості бактерій у воді і кількості бактерій групи Е. соlі, присутність яких у воді вказує на її зараженість патогенними мікроорганізмами.

26. Показник бактеріального забруднення води, який відповідає числу кишкових паличок в 1 дм3 (1000 мл), називають:

27. Показник бактеріального забруднення води, який відповідає об’єму досліджуваної води в кубічних сантиметрах (або мл), що припадає на одну кишкову паличку, називають:

28. ____________ – це споживання води з водного об’єкта або із системи водопостачання з використанням споруд і технічних засобів, а також мереж розподілу і доставки води споживачу.

29. Штучне відновлення ґрунтового і рослинного покриву після його техногенного порушення називають…? 

30. Комплекс заходів, направлених на корінне покращання властивостей ґрунту і умов ґрунтоутворення шляхом прямого впливу на ґрунти або опосередкованого через фактори ґрунтоутворення, називають:

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

1. Об'єкт ідентифікують як потенційно небезпечний за наявності у його складі:

2. Паспорт потенційно небезпечного об’єкта підлягає переоформленню:

3. Указ Президента України про оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної екологічної ситуації затверджується Верховною Радою:

4. До надзвичайних ситуацій техногенного характеру не належать:

5. Підставами для оголошення окремої місцевості зоною надзвичайної екологічної ситуації не є:

6. Параметри прогнозованої зони хімічного забруднення в межах зони можливого хімічного забруднення (у разі аварійної ситуації) визначають за формою:

7. Оцінювання екологічної безпеки промислового об’єкта не здійснюють за напрямом:

8. Під державною системою екологічної безпеки розуміють:

9. Гранично-допустима концентрація (ГДК) – це:

10. Гранично-допустимий рівень (ГДР) – це:

11. Система екологічних нормативів включає:

12. Нормативи екологічної безпеки атмосферного повітря – це:

13. Гранично-допустимий викид забруднювальної речовини або суміші цих речовин, який визначається у місці його виходу з устаткування – це:

14. Стан навколишнього природного середовища у межах визначеної території, який спостерігають у певний період часу, позитивно або негативно впливає на людину або інші об’єкти – це:

15. Кризова екологічна ситуація – це:

16. Цілковите порушення екорівноваги в природних системах, що виникає в результаті прямого або непрямого впливу людини – це:

18. Залежно від територіального поширення, обсягів, заподіяних або очікуваних економічних збитків, кількості людей, які загинули, розрізняють  рівні надзвичайних ситуацій:

19. Залежно від кількості потерпілих (уражених) людей, можна виділити малі НС:

20. Залежно від кількості потерпілих (уражених) людей, можна виділити великі НС:

21. Сіль, гіпс, вапняки, доломіти, крейда, мергель легко піддаються:

22. Найбільш  широкого поширення  селеві процеси набули:

23. Об’єкт, на якому використовуються або виготовляються, зберігаються, переробляються чи транспортуються небезпечні речовини, біологічні препарати, а також ті об’єкти, що можуть створювати загрозу виникнення аварії – це:

24. Під токсичною дозою розуміють:

25. Усі шкідливі забруднювальні  речовини повітря  за ступенем небезпечної дії на людину поділяють на: надзвичайно небезпечні (1), мало небезпечні (2), високо небезпечні (3) , небезпечні (4), помірно небезпечні(5), безпечні (6).

26. Масштаби хімічного забруднення залежать від величини аварійного викиду (1), метеорологічних умов (2), гідрологічних характеристик (3), типу ґрунту (4), характеру місцевості (5).

27. Визначте породи, які легко піддаються  картуванню: сіль (1), гіпс (2), вапняки(3), доломіти (4), крейда (5), мергель (6), пірити (7), гнейси (8), граніти (9), слюда (10), піроксид (11):

28. Нормами радіаційної безпеки встановлюють  три категорії осіб, які зазнають опромінювання: А (1),С(2), Б(3), Д(4), В(5), Е(6).

29. Екологічна катастрофа – це:

30. Надзвичайна ситуація (НС) на акваторії – це:

 

ГРУНТОЗНАВСТВО

 1. Процес механічного руйнування і зміни хімічного складу ґрунтотворних порід в результаті життєдіяльності живих організмів називається:

2. Морени (моренні відклади) – це:

3. Сукупність часточок твердої фази ґрунту з діаметром понад 0,01 мм називається:

4. До факторів ґрунтоутворення не відносяться:

5. До мікроелементів відносяться:

6. Засновником генетичного ґрунтознавства є:

7. Процес розкладу органічних решток до вуглекислоти, води та простих солей називається:

8. Явище поглинання і утримування речовин із ґрунтового розчину, а також колоїдно–розчинених часток, парів, газів і живих мікроорганізмів в ґрунтознавстві отримано назву:

9. Механічне вбирання ґрунту — це:

10. Шлях поліпшення кислих ґрунтів?

11. Частина пасивної кислотності, яка проявляється при взаємодії ґрунту з розчинами гідролітично лужних солей (ацетат натрію   рН 8,3), називається:

12. До лужних ґрунтів відносяться:

13. Розміри ґрунтових агрегатів, які належать до мікроструктури:

14. Тип водного режиму зони Полісся України:

15. Пароподібна вода, яку ґрунт поглинає з повітря, називається:

16. Тип температурного режиму ґрунту, при якому середньорічна температура профілю вище 0оС, але ґрунт промерзає не глибше 1 м і на період не більше п’яти місяців, називається:

17. Вкажіть органолептичну ознаку важкого суглинку за мокрого методу визначення за гранулометричним складом:

18. Гумусово-акумулятивний горизонт позначається:

19. Вкажіть  номер профілю дерново-середньопідзолистого ґрунту:

20. Чим відрізняються лучно-чорноземні ґрунти від типових чорноземів?

21. Для визначення класу ґрунту за гранулометричним складом згідно з класифікацією Н.А. Качинського треба знати:

22. Зазначте, з яких хімічних елементів переважно складається  верхня частина земної кори:

23. До макроелементів відносяться:

24. До штучних радіоактивних елементів відносяться

25. Вміст азоту в гумусі становить:

26. Гумусні речовини світло-жовтого, світло-бурого забарвлення, розчинні у воді й лугах це:

27. Найнижчим вмістом гумусу характеризуються ґрунти:

28. Ґрунтовими колоїдами називають:

29. Фізико-хімічне вбирання ґрунту — це:

30. Перехід ґрунтових колоїдів із стану гелю в стан золю називають:

31. Кислотність ґрунту, яка обумовлена наявністю у ґрунтовому розчині іонів водню називається:

32. Найвищою липкістю будуть характеризуватися ґрунти, які насичені катіонами:

33. Чорноземи утворилися в умовах:

34. Яка форма води в ґрунті найбільш доступна і корисна для живлення рослин?

35. Розшифруйте зміст індексу Іgl

36."Білозірка" – це:

37. Профіль мінерального болотного ґрунту має такий вигляд:

38. Які підтипи чорноземів поширені в зоні Лісостепу?

39. Рекультивація земель – це:

40. З яких елементів складається земна кора?

41. Вивітрювання – це:

 1. До лесових ґрунтоутворюючих порід відносяться:

43. Сукупність часточок твердої фази ґрунту з діаметром понад 0,01 мм називається:

44. Гірські породи, на яких формується ґрунт називають:

45. Типовими грунтами для гірських провінцій Карпат і Криму є:

46. Найбільше у складі гумусу з хімічної точки зору:

47. Гумусні речовини темно-коричневого або чорного забарвлення, розчинні в слабких лугах це:

48. Під час фізичного вбирання відбувається:

49. Перехід ґрунтових колоїдів із стану золю в стан гелю називають:

50. Кислотність, що виявляється при взаємодії з ґрунтом розчинів нейтральних солей:

51. До кислих ґрунтів відносяться:

52. Фізико-механічні властивості ґрунту це:

53. Випітний тип водного режиму характеризується:

54. Кількість тепла в калоріях, яка необхідна для нагрівання 1 г або 1см3 ґрунту на 1оС, називається:

55. До ґрунтів лісової зони (Полісся) відносяться:

56. Номер пропущеного індексу генетичного горизонту чорнозему карбонатного
    …+Hpk+HPk+Phk+Pk:

57. Для яких ґрунтів характерною морфологічною ознакою є наявність кротовин, ховраховин, суслинковин?

58. Який біохімічний процес, що проходить під впливом різних мікроорганізмів, продукти життєдіяльності яких консервують рослинні рештки, називається:

59. Чим відрізняється вилугований чорнозем від типових?

 

Затверджено на засіданні Вченої ради факультету агротехнологій та природокористування, протокол №  10  від «17»  травня 2017 року.

 

 

 

Голова Вченої радифакультету агротехнологій

та природокористування                                                                                                        І.М. Коваленко

Дополнительная информация