ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ КОМПЛЕКСНОГО ФАХОВОГО ІСПИТУ ЗА ОС «МАГІСТР» ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 101 «ЕКОЛОГІЯ» ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

ЛАБОРАТОРНА СПРАВА В ЕКОЛОГІЇ

 1. Методи визначення складу досліджуваної речовини, які грунтуються на використанні хімічних властивостей елементів або йонів:

А. Фізичні                             Б. Хімічні                  В. Хроматографічні             Г. Оптичні

 2. Хімічний метод аналізу, який базується на точному вимірюванні обєму розчину реактиву, який витрачається на реакцію з досліджуваним компонентом:

А.  Біохімічний         Б. Кінетичний     В. Титриметричний                  Г. Гравіметричний

 3. Методи, що грунтуються на вимірюванні аналітичних сигналів, які виникають внаслідок збудження електронів в атомах або молекулах, а також ядерних перетворень; в основному, не вимагають проведення хімічної реакції:

А. Фізичні                             Б. Хімічні                  В. Хроматографічні             Г. Оптичні

 4. Характеристика методу аналізу, яка полягає у його здатності визначати компонент, що вимірюється, на фоні заважаючих (невизначених):

А. Чутливість                       Б. Селективність      В. Універсальність               Г. Точність

 5. Селективність якої групи методів аналізу обєктів природного середовища відповідає показнику «дуже висока»:

А. Фізичні                 Б. Хімічні                              В. Фізико-хімічні                 Г. Титриметричні

 6. Точність якої групи аналізів віповідає значенню 0,01 - 0,5 % відн.:

А. Фізичні                 Б. Хімічні                              В. Фізико-хімічні                 Г. Титриметричні

 7. Чутливість якої групи методів аналізу є найвищою:

А. Фізичні                 Б. Хімічні                              В. Фізико-хімічні                 Г. Титриметричні

 8. Група методів кількісного аналізу, які основані на використанні процесів, що протікають на поверхні електрода або у навколоелектродному шарі:

А. Оптичні                Б. Хроматографічні              В. Гравіметричні                  Г. Електрохімічні

 9. Фізико-хімічний метод аналізу розділення і аналізу сумішей, оснований на різному розподілі їх компонентів між двома фазами - нерухливою та рухливою, яка безперервно протікає через нерухливу фазу:

А. Оптичний            Б. Хроматографічний          В. Гравіметричний   Г. Електрохімічний

 10. Методи аналізу, які основані на поглинанні енергії оптичного випромінювання атомами і молекулами аналізованих речовин:

А. Оптичні                Б. Хроматографічні              В. Гравіметричні      Г. Електрохімічні

 11. Електрохімічний метод аналізу, оснований на вимірюванні електропровідності розчинів:

А. Кондуктометричний                                          Б. Вольтамперометричний

В. Іонометричний                                                   Г. Кулонометричний

 12. Електрохімічний метод аналізу, оснований на визначенні концентрації електролітів шляхом вимірювання потенціала електрода, зануреного у досліджуваний розчин:

А. Кондуктометричний                                          Б. Вольтамперометричний

В. Іонометричний                                                   Г. Потенціометричний

 13. Електрод, що має постійний потенціал:

А. Вимірювальний              Б. Порівняльний                  В. Індикаторний      Г. Платиновий

 14. Електрохімічний метод аналізу, оснований на вивченні залежності струму, що протікає через електролітичну комірку, від напруги:

А. Кондуктометричний                                          Б. Вольтамперометричний

В. Іонометричний                                                   Г. Потенціометричний

 15. Одним із методів вольтамперометрії являється:

А. Кондуктометрія                                                  Б. Кулонометрія      

В. Полярографія                                                      Г. Потенціометрія

 16. Поглинання речовин із газового або рідкого середовища поверхневим шаром твердого тіла або рідиною:

А. Абсорбція             Б. Капілярна конденсація               В. Хемосорбція         Г. Адсорбція

 17. Покзаник заломлення світла вимірюють за допомогою:

А. Рефрактометра                Б. Кондуктометра                В. рН-метра               Г. Полярографа

 18. Основним законом, що описує поглинання світла, яляється:

А. Закон постійності складу                      Б. Закон збереження маси              

В. Закон Бугера-Ламберта-Бера                 Г. Закон Авогадро

19. Найменша концентрація компонентів, яку можна відкрити за допомогою методу, називається:

А. Універсальністю метода            Б. Чутливістю метода         

В. Експресністю методу                 Г. Вибірковістю метода

 20. Характеристика фізичної чи хімічної властивості аналізованого зразка, яка реєструється візуально або за допомогою приладу:

А. Аналітичний сигнал                  Б. Електрохімічний сигнал

В. Електропровідність                    Г. Коефіцієнт рефракції

 ЕКОЛОГІЧНЕ ІНСПЕКТУВАННЯ

 1. Екологічне інспектування це…?

А. Комплекс заходів, які здійснює орган управління щодо підпорядкованих підрозділів з метою визначення стану дотримання екологічного законодавства;

Б. Кількісна оцінка можливих змін в природних комплексах і екосистемах при яких не порушуються їх основні структурні і функціональні характеристики, тобто стан при якому взаємодія природного комплексу і людини визначається, як стійкий;

В. Стан середовища з мінімальною концентрацією забруднюючої речовини, яка максимально шкодить здоров'ю людини;

Г. Максимальна концентрація забруднюючої речовини в природному середовищі, яка максимально шкодить здоров'ю людини.

 2. Головною метою екологічного інспектування є:

А. Формування загальних підходів до оцінювання та прогнозування екологічного стану довкілля та виявлення факторів, що призводять до порушення безпечного функціонування природного середовища;

Б. Формування загальних підходів до оцінювання соціоекологічних систем різного рівня;

В. Регулювання суспільних відносин в галузі екологічної експертизи для забезпечення екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, захисту екологічних прав та інтересів громадян і держави;

Г. Визначення дотримання вимог суб'єктами діяльності екологічного законодавства, норм і правил у галузі охорони природи, раціонального природокористування, екобезпеки шляхом встановлення екологічного стану об'єкта, ступеня і характеру його впливу на довкілля, для своєчасного вжиття заходів з усунення виявлених порушень та попередженню негативного впливу об'єкта на навколишнє природне середовище.

 3. Екологічне інспектування передбачає розгляд питань, які висвітлюють:

А. Процедуру здійснення перевірки об'єктів виробничо-господарської діяльності;

Б. Оформлення результатів перевірок (акти перевірки), виявлення екологічних правопорушень, підходи до планування перевірок залежно від екологічної ситуації в районі розташування об'єкта, а також ступеня його впливу на навколишнє середовище;

В. Вимоги до підготовки перевірки об'єкта, проведення перевірки;

Г. Всі відповіді вірні.

 4. Функції з екологічного інспектування виконує:

А. Державна екологічна інспекція, яка здійснює державний екологічний контроль всіх суб'єктів господарювання;

Б. Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;

В. Державний департамент страхового фонду документації;

Г. Державна інспекція цивільного захисту та техногенної безпеки.

 5. Екологічні права громадян деталізовані і виділені у Законі України:

А. "Про охорону навколишнього природного середовища"

Б. "Про екологічну експертизу"

В. "Про охорону атмосферного повітря"

Г. "Про зону надзвичайних ситуацій"

 6. Громадський контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища відповідно до Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" здійснюють:

А. Державні екологічні інспектори

Б. Громадські інспектори з охорони навколишнього природного середовища

В. Екологічні експерти

Г. Депутати

7. Громадські інспектори з охорони навколишнього природного середовища призначаються:

А. Головними державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища відповідних територій

Б. Місцевими радами народних депутатів

В. Верховною радою України

Г. Кабінетом міністрів України

 8. Громадськими інспекторами можуть бути громадяни України:

А. Що досягли 18 років, мають досвід природоохоронної роботи та пройшли співбесіду в органах Мінприроди;

Б. Що досягли 16 років, мають досвід природоохоронної роботи та пройшли співбесіду в органах Мінприроди;

В. Що досягли 17 років, мають досвід природоохоронної роботи та пройшли співбесіду в органах Мінприроди;

Г. Не має правильних відповідей.

 9. Громадські інспектори виконують роботу:

А. На громадських засадах, із звільненням від основної роботи і без додаткової оплати праці;

Б. На громадських засадах, без звільнення від основної роботи і без додаткової оплати праці;

В. На громадських засадах, без звільнення від основної роботи, але з додатковою оплатою праці;

Г. Не має правильної відповіді.

 10. Планові перевірки з питань дотримання органами державної влади, органами місцевого самоврядування, суб'єктами господарювання вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища проводять:

А. Не частіше п'яти разів на календарний рік у відповідності до річних планів робіт

Б. Не частіше одного разу на календарний рік у відповідності до річних планів робіт

В. Не частіше двох разів на календарний рік у відповідності до річних планів робіт

Г. Не частіше чотирьох разів на календарний рік у відповідності до річних планів робіт

 11. Про проведення планових перевірок органи Мінприроди повідомляють органи державної влади, органи місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання, яких планують перевірити:

А. Не пізніше трьох днів до початку перевірки

Б. Не пізніше одного тижня до початку перевірки

В. Не пізніше, як за десять днів до початку перевірки

Г. Не пізніше як за однин місяць до початку перевірки

 12. Тривалість планової перевірки не повинна перевищувати:

А. П'ятнадцяти робочих днів

Б. Двадцяти робочих днів

В. Двадцяти п’яти робочих днів

Г. Одного місяця

 13. Позапланові перевірки проводять:

А. З повідомленням не пізніше десяти днів до початку перевірки

Б. З повідомленням не пізніше одного тижня до початку перевірки

В. З повідомленням не пізніше одного місяця до початку перевірки

Г. Без попереднього письмового повідомлення

 14. Тривалість позапланової перевірки не повинна перевищувати:

А. Десяти робочих днів

Б. П'ятнадцяти робочих днів

В. Двадцяти робочих днів

Г. Одного місяця

 15. Кожна перевірка включає п'ять етапів. Встановіть етапи перевірок: (1) планування, (2)

підготовка до перевірки, (З)власне саму перевірку,(4) прогнозна оцінка перевірки, (5) звіт про

перевірку, (6) прогноз результатів перевірки, (7) дії за результатами перевірки, (8) регулювання

перевірки:

А. 1,2,3,5,7;

Б. 1,2,4,5,8;

В. 1,2,3,5,8;

Г. 1,2,4,5,7;

 16. Інспекторська перевірка закінчується складанням серії документів серед них основний:

А. "Висновок про результати перевірки вимог природоохоронного законодавства "

Б. "Акт перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства"

В. "Проект постанови про завершення перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства"

Г. "Звіт перевірки"

 17. При виявленні порушень вимог природоохоронного законодавства, які вчинені посадовими особами підприємств, установ та організацій, їх структурних або відокремлених підрозділів, незалежно від форм власності та видів господарської діяльності, інспектор складає:

А. Клопотання про притягнення до адміністративної відповідальності

Б. Протокол про адміністративне правопорушення

В. Акт про правопорушення

Г. Всі відповіді вірні

 18. Метою вивчення дисципліни "Екологічне інспектування" є:

А. Визначення екологічного стану об'єкта, ступеня і характеру його впливу на довкілля;

Б. Дотримання вимог законодавства, норм і правил у галузі охорони природи, використання природних ресурсів, для своєчасного вжиття заходів щодо усунення виявлених порушень та попередження негативного впливу об'єкта на довкілля;

В. Ознайомлення з процедурою екологічного інспектування та вивчення основних складових екологічного інспектування;

Г. Природне середовище, антропогенний вплив на довкілля, діяльність міністерств, відомств, організацій і установ з охорони та раціонального використання природних ресурсів.

 19. В якому році відповідно до Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" була створена Державна екологічна інспекція?

А. 1993

Б. 1995

В. 1999

Г. 2000

20. Припис – це …?

А. Обов'язкова для виконання у визначені терміни письмова вимога державного інспектора, яка оформлюється, вручається чи надсилається суб'єктам господарювання щодо усунення порушень природоохоронного законодавства;

Б. Офіційний документ, який засвідчує право підприємств, установ, організацій, громадян на використання конкретних природних ресурсів у межах затверджених лімітів;

В. Документ, що вказує на факт проведення робіт із закріплення меж ділянки на місцевості з допомогою межових знаків;

Г. Система необхідних і достовірних відомостей про природні, наукові, правові та інші характеристики територій та об'єктів, що входять до складу природно-заповідного фонду.

 ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

 1. Висока інтенсивність використання природних ресурсів і, як наслідок, високий рівень забруднення довкілля є ознаками:

А. Екологічного виробництва

Б. Підвищення рівня розвитку виробництва

В. Демографічного вибуху

Г. Надмірного споживання

 2. Раціональним вважають природокористування, якщо:

А. Обсяги залучення природних ресурсів компенсуються заходами щодо їх відновлення й охорони

Б. Спостерігається значне підсилення антропогенного впливу на природні комплекси

В. Забруднюючі фактори навколишнього середовища знаходяться в межах гдк

Г. Забороняється будь-яка господарська діяльність людини

 3. Природно-ресурсний потенціал (ПРП):

А. Сукупність світових природних ресурсів, які можуть бути використані у випадку закінчення невідновних джерел енергії

Б. Запаси відновних природних ресурсів певного регіону

В. Сукупність наявних природних ресурсів і природних умов певної території, що фактично використовується або може бути використана у господарській діяльності

Г. Необхідна залишкова кількість природних ресурсів, необхідна для самовідновлення екосистеми

 4. Основний негативний наслідок парникового ефекту:

А. Затоплення великих територій в результаті підняття рівня світового океану

Б. Руйнування озонового екрану

В. Ослаблення електромагнітного поля землі

Г. Кислотні опади

 5. Ксенобіотики - це:

А. Речовини антропогенного походження

Б. Вид рослин

В. Вид комах

Г. Вид добрив

 6. Біологічне забруднення це:

А. Надходження ксенобіотиків в біосферу

Б. Проникнення неспецифічних видів до екосистеми

В. Викиди термальних вод в водні екосистеми

Г. Виділення живими організмами забруднюючих речовин в навколишнє середовище

 7. Концепція сталого розвитку передбачає:

А. Стійку інтенсифікацію сільськогосподарського виробництва із залученням нових земельних ресурсів

Б. Необхідність встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб людства та захистом інтересів майбутніх поколінь з урахуванням їхньої потреби в безпечному і здоровому довкіллі

В. Розвиток промисловості у напрямку збільшення використання природних ресурсів

Г. Підтримання постійного рівня антропогенного тиску на природні екосистеми

 8. Приклад раціонального природокористування:

А. Багаторазове використання води на підприємстві

Б. Розорювання цілинних ділянок степу

В. Насипання териконів поблизу вугільних шахт

Г. Поздовжня оранка схилів на полях

 9. Приклад НЕраціонального природокористування є:

А. Створення лісових полезахисних смуг

Б. Розчищення лісів від сухостійних дерев

В. Вирубування лісів у долинах малих річок

Г. Лісовідновні заходи на місцях лісових пожеж

 10. Ознакою переходу до сталого розвитку людства є: 

А. Збільшення витрат коштів на озброєння держав

Б. Розвиток атомної енергетики

В. Впровадження безвідходних технологій

Г. Збільшення площі деградованих земель

 11. У населеному пункті функціонує підприємство, яке істотно забруднює атмосферне повітря. Що необхідно врахувати, щоб оселитися в більш екологічно безпечній частині цього населеного пункту? 

А. Переважаючі напрямки та швидкість вітру

Б. Площу, яку займає підприємство

В. Розташування джерел водопостачання населення

Г. Спосіб постачання сировини для виробництва продукції

 12. Які переваги безорного землеробства?

А. Економія часу та енергії

Б. Одержання екологічно чистої продукції

В. Збільшення врожаю

Г. Незалежність від погодних умов

 13. Які недоліки безорного землеробства?

А. Зменшення врожай

Б. Велика кількість пестицидів

В. Одержання продукції в більш пізні терміни

Г. Накопичення великої кількості насіння бур‘янів в ґрунті

 14. Приклад збільшення негативного впливу на стан довкілля:

А. Зменшення матеріаломісткості промислового виробництва

Б. Збільшення частки бурого вугілля в енергетичному балансі

В. Модернізація систем очистки води на підприємствах

Г. Створення ландшафтних парків у районах скупчення териконів

 15. Природні ресурси – це:

А. Найважливіші компоненти природного середовища

Б. Засоби виробництва

В. Компоненти природного середовища, які використовуються для задоволення різноманітних суспільних потреб

Г. Усі перелічені визначення вірні

 16. Природокористування – це:

А. Діяльність людини щодо використання природних компонентів та їх властивостей для задоволення своїх потреб

Б. Освоєння та експлуатація окремих видів природних ресурсів

В. Раціональне використання природних ресурсів, їх охорона та відтворення

Г. Усі перелічені визначення вірні

 17. Цілеспрямована діяльність із забезпечення потреб суспільства в природних ресурсах та збереження необхідної якості довкілля є об‘єктом вивчення:

А.Соціальної екології

Б. Природокористування              

В.Охорони природи

Г. Агроекології

 18. Сфера гармонійної взаємодії природи і суспільства, у межах якої розумна діяльність стає головним, вирішальним фактором розвитку біосферних процесів – це:

А. Літосфера

Б. Ноосфера

В. Гідросфера

Г. Біосфера

 19. До невичерпних природних ресурсів відносять:

А. Сонячну енергію, енергію вітру, атмосферне повітря, енергію морських відливів

Б. Запаси нафти і газу, уранових руд

В. Рослинний і тваринний світ

Г. Обсяги виробленої теплоенергетики, родючість ґрунтів та запаси світового океану

 20. Раціональне природокористування враховує:

А. Природоохоронні заходи після порушень в екосистемі

Б. Виробництво максимальної кількості товарів з природних ресурсів для задоволення потреб суспільства

В. Економічну ефективність, охорону та відтворення природних ресурсів

Г. Максимальну вартість природних ресурсів при мінімальних витратах на їх видобування

 РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНА ЛАНДШАФТІВ

 1. Природно-територіальний комплекс – це…?

А. Оболонка в складі Землі, яка є приблизно симетричною відносно її центру і складається з речовини в одному і тому ж фізичному стані

Б. Сфера безпосереднього стикання, обміну і взаємопроникнення літосфери, гідросфери, атмосфери і біосфери

В. Синонім терміна "епігеосфера"

Г. Закономірне поєднання природних компонентів, які перебувають у складній взаємодії та взаємозумовленості, утворюючи єдину нерозривну систему

 2. Формування компетентними органами влади загальних принципів, стратегій та керівних положень, які дозволяють вживати конкретні заходи, спрямовані на охорону, регулювання та планування ландшафтів, це…?

А. Планування ландшафту

Б. Ландшафтна політика

В. Охорона ландшафту

Г. Регулювання ландшафту

 3. Діяльність щодо збереження та підтримання важливих або характерних рис ландшафту, яка виправдовується його спадковою цінністю, зумовленою його природною конфігурацією та/або діяльністю людей, це..?

А. Планування ландшафту

Б. Ландшафтна політика

В. Охорона ландшафту

Г. Регулювання ландшафту

 4. Діяльність, спрямована на забезпечення постійного утримання ландшафту для узгодження змін, спричинених соціальними, економічними та екологічними процесами та керування ними, це…?

А. Планування ландшафту

Б. Ландшафтна політика

В. Охорона ландшафту

Г. Регулювання ландшафту

 5. Активна діяльність, спрямована у майбутнє, щодо поліпшення, відновлення або створення ландшафтів, це…?
А. Планування ландшафту

Б. Ландшафтна політика

В. Охорона ландшафту

Г. Регулювання ландшафту

 6. У якому році в Україні була ратифікована «Європейська ландшафтна конвенція»?

А. 1995 р.

Б. 2005 р.

В. 2010 р.

Г. 2015 р.

7. У якому варіанті відповіді найбільш точно та повно перераховано законадавчі акти, положення яких були безпосередньо враховано при формуванні змісту Європейської ландшафтної конвенції?

А. Конвенція про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі (Берн, 19 вересня 1979 року), Конвенція про охорону архітектурної  спадщини Європи, Європейська конвенцію про охорону археологічної спадщини, Європейська рамкова конвенція протранскордонне співробітництво між територіальними общинами, Хартія місцевого самоврядування, Конвенція про біологічне різноманіття;

Б. Конвенція  про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі (Берн, 19 вересня 1979  року), Конвенція про охорону  архітектурної  спадщини Європи, Європейська конвенцію про охорону археологічної спадщини, Європейська рамкова конвенція про транскордонне співробітництво між територіальними общинами, Закон «Про рослинний світ», Закон «Про тваринний світ»;

В. Конвенція  про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ
існування в Європі (Берн, 19 вересня 1979 року), Конвенція про  охорону  архітектурної  спадщини Європи, Конвенція  про біологічне різноманіття, Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля;

Г. Конвенція  про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ
існування в Європі (Берн, 19 вересня 1979 року), Конвенція про охорону  архітектурної  спадщини Європи, Конвенцію  про біологічне різноманіття, Конвенція  про біологічне різноманіття, Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля, Положення про «Смарагдову мережу».

 8. Стійкість геосистеми – це…?

А. Здатність геосистеми повертатися до первинного стану після виходу з нього під впливом зовнішнього чинника

Б. Сукупність процесів самоочищення геосистеми

В. Здатність геосистеми активно зберігати свою структуру і характер функціонування  у просторі та часі за дії змінних умов зовнішнього середовища

Г.Сукупність природних процесів знешкодження речовин, елементів і домішок, що потрапили у довкілля або живі організми

 9. Буферна місткість геосистеми – це…?

А. Її здатність протистояти забрудненню, що вимірюється за кількістю забруднювальних речовин, яку геосистема може поглинути без суттєвих  негативних наслідків для себе

Б.Кількісне вираження її резервного фонду

В. Її здатність зберігати кислотно-лужну реакцію середовища під впливом фіксованої найвищої кількості забруднювача

Г. Сукупність механізмів геосистеми, що дозволяють знешкодити забруднення або вивести їх з кругообігу та з геосистеми взагалі

 10. Типи ландшафтно-територіальних структур – це…?

А. Позиційно-динамічна та біоцентична ландшафтна територіальна структура

Б. Біоцентрично-мережева та басейнова ландшафтна територіальна структура

В. Генетико-морфологічна ландшафтна територіальна структура

Г. Культурно-морофлогічна ландшафтна територіальна структура

 11. З ландшафтно-екологічної точки зору підвищити продуктивність агроценозів можна шляхом…?

А. Використання для побудови агрофітоценозів відповідних конкретним умовам екологічних груп рослин

Б.Заміни одновидових посівів на дво- і багатовидові з диференційованими  екологічними нішами

В.Використання агрохімікатів

Г. Запровадження інтенсивних технологій вирощування рослинницької продукції

 12. Ландшафтна територіальна структура – це…?

А. Сукупність всіх структур у вертикальному розрізі геосистеми

Б. Сукупність ландшафтних територіальних одиниць, конфігураційно та ієрархічно впорядкованих просторовими відношеннями певного типу

В. Сукупність взаємозв'язаних природних компонентів, які розвиваються як єдине ціле

Г. Набір геомас у межах конкретного ландшафту

13. За просторовим масштабом ландшафтно-екологічні прогнози поділяють…?

А. На оперативні, короткострокові, середньострокові, довгострокові

Б. На територіальні, хорологічні, структурні

В. На добові, сезонні, багаторічні

Г. На субконтинентальні, регіональні, субрегіональні, локальні

14. Підходи, що використовують для оцінювання природного потенціалу геосистеми – це…?

А. Оцінювання в натуральних одиницях та балах

Б. Оцінювання екологічної безпеки

В. Оцінювання ступеня антропізації

Г. Оцінювання комплексності

 15. До методів дослідження ландшафтів належать…?

А. Дистанційні та комбіновані методи

Б. Аналогічні методи

В. Вербальні методи

Г. Морфометричний аналіз

 16. До головних проблем ландшафтної екології належать…?

А. Ландшафтно-екологічне районування та ландшафтно-екологічне прогнозування

Б. Визначення меж самоочищення й оновлення ландшафтів

В. Класифікація природних і техногенних чинників формування ландшафтів

Г. Усі запропоновані відповіді вірні

 17. Результати географо-естетичної оцінки ландшафтів надають у …?

А. Балах

Б. Відсотках

В. Градусах

Г. Грошових одиницях

 18. Посіви сільськогосподарських культур, плодові сади за тривалістю існування належать до …………. регульованих ландшафтних комплексів.

А. Довготривалих

Б. Аграрних

В. Середньорічних

Г. Короткочасних

 19. Вивчення ландшафтогенезу, становлення, розвитку, стану, здійснення прогнозування просторово-часової структури сучасних ландшафтів як природно-антропогенних систем є важливими складовими…?

А. Ландшафтного аналізу

Б. Географо-естетичної оцінки ландшафтів

В. Визначення меж стійкості ландшафтів

Г. Регіонального менеджменту

 20. У якому варіанті відповіді надана найбільш точна інформація про розподіл території України між класом рівнинних та гірських ландшафтів?

А. 95% рівнині та 5% гірські

Б. 90% рівнині та 10% гірські

В. 85% рівнині та 15% гірські

Г. 80% рівнині та 20% гірські

СУЧАСНІ ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ

 1.  Сучасна альтернативна енергетика, яка  є найперспективніша для використання в Україні:

А. Геотермальна енергетика

Б. Сонячна енергетика

В. Біо- та вітроенергетика   

Г. Енергія припливів і відпливів

 2.  Основним показником енергетичного палива є:

А. Ціна

Б. Теплотворна здатність    

В. Агрегатний стан

Г. Кількість утворюваних відходів під час спалювання

 3.  Розрахунковим критерієм умовного палива є:

А. Умовно низька температура загорання     

Б. Умовно низька теплотворна здатність

В. Теплота згоряння речовини =7000 ккал/кг

Г. Згоряння лише у суміші з повітрям

 4.  Перспективне автомобільне паливо, яке краще змішується з повітрям і повніше згоряє у двигуні:

А. Дизельне паливо    

Б. Біодизельне паливо

В. Природний газ       

Г. Біоетанол

 5. В автомобільному двигуні внутрішнього згорання утворюється найбільше оксиду вуглецю (за інших однакових умов) під час згорання:

А. Природного газу

Б. Дизельного палива

В. Бензину

Г. Біодизельного палива

 6. В двигуні внутрішнього згорання утворюється найбільше викидів сажі під час згорання:

А. Газу

Б. Дизельного палива 

В. Бензину

Г. Біоетанолу

 7. Захист довкілля у балансі виробництва електроенергії в Україні забезпечать:

А. Гідроенергетика

Б. Атомна енергетика

В. Теплова енергетика

Г. Відновлювальні джерела енергії

 8.  Наслідком неповного згорання палива у котельних установках є:

А. Збільшення концентрації СО2 у димових газах

Б. Збільшення концентрації СО у димових газах

В. Зменшення витрати палива

Г. Підвищення економічної ефективності роботи котельної установки

 9.  Врахування умов впливу будівництва ГЕС на стан біорізноманіття та рівень ґрунтових вод:

А. Не змінює рівня ґрунтових вод на прилеглих до водосховищ територіях

Б. Знижує рівень ґрунтових вод на прилеглих до водосховищ територіях;

В. Підвищує рівень ґрунтових вод на значних прилеглих до водосховищ територіях

Г. Підвищує рівень ґрунтових вод на безпосередньо прилеглих до водосховищ територіях (0-1 км)

 10. Компенсаторні наслідки лісозаготівельних робіт під час суцільних рубок на великих територіях передбачають:

А. Забруднення атмосферного повітря

Б. Шумове забруднення

В. Зміну середовища існування живих організмів та біорізноманіття

Г. Забруднення ґрунту            

 11. З числа перехованих найпотужнішім джерелом надходження в атмосферу формальдегіду є:

А. Меблеве виробництво ДСП, ДШП, ДВП

Б. Деревообробні цехи

В. Целюлюзно-паперове виробництво

Г. Опоряджувальні цехи

 12.   Найбільшими забруднювачами навколишнього середовища є:

А. Спиртова, цукрова і м’ясна підгалузі промисловості

Б. Цукрова, хлібопекарська промисловості

В. Молочна, олієжирова промисловості та виробництво дріжджів

Г. Молочна, хлібопекарська промисловості та плодоовочеве виробництво

 13. Ступінь небезпечності шкідливої речовини для попередження загальнотоксичної, канцерогенної, мутагенної та іншої негативної дії на організм:

А. Гранично-допустима концентрація середньодобова (ГДКс.д.)

Б. Гранично -допустима концентрація максимальна разова (ГДКм.р.)

В. Гранично -допустима концентрація у робочій зоні (ГДКр.з.)

Г. Орієнтовно безпечний рівень вмісту (ОБРВ)

 14. Обмеження розміру санітарно-захисної зони навколо підприємства визначають:

А. Географічним місцем розташування підприємства

Б. Кількістю населення у населеному пункті, де розташоване підприємство

В. Технологічними процесами, які супроводжуються шкідливими викидами

Г. Близькістю розташування інших промислових підприємств

 15. Формування орієнтовно безпечного рівня впливу (ОБРВ) визначає:

А. Концентрація забруднювальної речовини, для якої не встановлена ГДК

Б. Концентрація забруднювальної речовини, яку використовують для орієнтовних технологічних розрахунків

В. Концентрація забруднювальної речовини, яка може бути встановлена інструментальними методами

Г. Концентрація забруднювальної речовини, яка на 10% менша за ГДК

 16.  Захист забруднення атмосфери (індекс ІЗА) вказує, у скільки разів сумарний рівень забруднення кількома речовинами перевищує ГДК:  

А. Аміаку 

Б. Діоксиду азоту

В. Монооксиду вуглецю

Г. Діоксиду сірки

 17.   Обмеження кількості води, яку необхідно для виробничого процесу і яка встановлена на основі науково обґрунтованого розрахунку:

А. Норма водоспоживання

Б. Питома норма водоспоживання        

В. Усереднена норма водоспоживання

Г. Узагальнена норма водоспоживання

 18.   Територію підприємства, у межах якої заборонено проживання населення і ведення господарської діяльності, розміри якої встановлюють проектною документацією за узгодженням із органами державного регулювання безпеки відповідно до державних нормативних документів, називають:

А. Санітарно-захисною зоною

Б. Зоною санітарної охорони

В. Природоохоронною зоною

Г. Рекреаційною зоною

 19.  Штучне відновлення ґрунтового і рослинного покриву після його техногенного порушення називають:

А Меліорацією

Б. Рекультивацією

В. Біодеградацією

Г.  Біоконсервацією

 20. Комплекс заходів, направлених на корінне покращання властивостей ґрунту і умов ґрунтоутворення шляхом прямого впливу на ґрунти або опосередкованого через фактори ґрунтоутворення, називають:

А. Меліорацією

 Б. Рекультивацією

В.  Біодеградацією

Г.  Біоконсервацією

 УПРАВЛІННЯ ТА ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

 1. Закон України "Про відходи" визначає основні принципи поводження з відходами в Україні та майбутні завдання у сфері поводження з відходами, зокрема:

А. Забезпечення повного збирання і своєчасного знешкодження та видалення відходів, а також дотримання правил екологічної безпеки при поводженні з ними;

Б. Зведення до мінімуму утворення відходів та зменшення їх небезпечності;

В. Забезпечення комплексного використання матеріально-сировинних ресурсів;

Г. Всі відповіді вірні

 2. Яка відповідальність передбачена за забруднення або погіршення якості землі або повітря речовинами, відходами чи іншими матеріалами, шкідливими для життя і здоров'я людини або навколишнього середовища в результаті порушення спеціальних правил,  якщо  це  створює небезпеку для життя, здоров'я або навколишнього  середовища?

А. Кримінальна

Б. Адміністративна

В. Дисциплінарна

Г. Усі вдповді вірні

 3. Податковий кодекс України визначає ставки екологічного податку за утилізацію відходів. Ставка податку залежить від:

А. Агрегатного стану відходів

Б. Кількості відходів

В. Ваги відходів

Г. Класу небезпеки відходів

 4. Для утилізації відходів на звалищах, що не забезпечують повне виключення забруднення повітря або водних об'єктів, податкова ставка збільшується:

А. У 3 рази

Б. У 2 рази

В. В 10 разів

Г. Залишається незмінною

 5. Якщо підприємство не використовує промислові відходи у технологічних процесах, воно має:

А. Вивезти їх на сміттєзвалища

Б. Укласти договори на передачу відходів іншим власникам

В. Спалити їх

Г. Укласти довогори на утилізацію

 6. З розвитком гірничодобувної, металургійної й інших галузей промисловості на території багатьох міст України почали розміщатися:

А. Відвали розкривних і шахтних порід, шлаків, шламосховища

Б. Сміттєзвалища

В. Полігони ТПВ

 7. Відходи споживання утворюються при використанні:

А. Корисних копалин

Б. Готової продукції

В. Вторинних матеріальних ресурсів

Г. Промислових відходів

 8. Для утилізації і знешкодження промислових відходів найбільш розповсюдженими є наступні методи підготовки і переробки відходів:

А. Здрібнювання розмірів шматків

Б. Спалювання

В. Транспортування до інших міст

Г. Намочування відходів

9. Помол застосовують при переробці наступних відходів:

А. Деяких виробничих шламів, відходів пластмас

Б. Деревних відходів

В. Відходів лакофарбового виробництва

Г. Відходів промислових

 10. Щільні брикети, отримані після переробки відходів, можна використовувати як:

А. Тверде паливо

Б. Будівельні матеріали

В. Їжу для тварин

 11. Флотаційні способи засновані на:

А. Поділі матеріалів за щільністю

Б. Відділенні глинистих, піщаних і інших мінеральних, а також органічних домішок від твердих відходів

В. Різному змочуванні поверхонь часток водою

Г. Розходженні щільності і швидкості падіння часток збагачуваного матеріалу в рідкому чи повітряному середовищі

 12. Як реагенти при флотаційному способі утилізації відходів використовують:

А. Олії, жирні кислоти і їх солі, меркаптани, аміни та ін.

Б. Водень, метан і оксид вуглецю

В. Сажу, пил

Г. Сполуки сірки, азоту

 13. Піроліз являє собою:

А. Поділ матеріалів по магнітних властивостях

Б. Збагачення у важких суспензіях і рідинах

В. Процес розкладання органічних сполук під дією високих температур при відсутності кисню

Г. Процес розкладання органічних сполук під дією високих температур при присутності кисню

 14. Кількість і якість продуктів піролізу залежать від:

А. Заряду частинок

Б. Складу відходів і температури процесу

В. Реагента

Г. Швидкості реакції

15. Низькотемпературний піроліз здійснюється при температурі:

А. 450-550°С

Б. до  800°С

В. 900-1050°С

Г. 90-105°С

 16. Піролізу піддають:

А. Відходи пластмас, гуми, шлами нафтопереробки

Б. Металобрухт

В. Мінеральні ресурси

Г. Скло

 17. Основними компонентами піролізного газу є:

А. Водень, метан і оксид вуглецю

Б. Сполуки сірки, азоту

В. Сажа, пил

Г. Кисень

 18. Основними методами механічного зневоднювання відходів є:

А. Флотація, екстрагування

Б. Піроліз, гідроліз

В. Фільтрування, центрифугування

Г. Теплова обробка

 19. Валовий збір відходів це:

А. Збір тпв без  поділу на  окремі складові

Б. Внутрішній валовий податок

В. Планово-регулярна організація збору з платників податків коштів

Г. Роздільна, чи селективна, система збору окремих складових

 20. Основні методи знешкодження і переробки ТПВ можна розділити на три групи:

А. Утилізаційні, ліквідаційні і змішані

Б. Відновні, ліквідаційні, умовні

В. Змішані, закопувальні, ліквідаційні

Г. Ліквідаційні, умовні, спалювальні

 СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ АГРОЕКОЛОГІЇ

 1.  Вчений А. Т. Болотов активно розвивав екологічний напрям у:

А.  Сільському господарстві

Б. Промисловості

В.  Освіті

Г.  Туристичній діяльності

 2. Сучасна агроекологія в основу вивчення стану структур агросфери кладе:

А. Закон оптимуму

Б. Метод експерименту

В. Принцип системного аналізу

Г. Принцип кількісного аналізу

 3.  Земна Куля має сферичну форму і сформована речовинами різної природи:

А. Твердими

Б. Рідкими

В. Газоподібними

Г. Всі відповіді вірні

 4. Відмінною рисою всіх біогеохімічних циклів є їх:

А. Низька замкнутість

Б. Висока замкнутість

В. Незамкнутість

Г. Відсутність сонячної енергії

 5.   Агросфера – це:

А. Тверда оболонка земної поверхні

Б. Частина біосфери, яка залучена в сільськогосподарське користування

В. Жива оболонка землі

Г.  Частина біосфери, яка містить штучні споруди, створені людиною

 6. Поява в біосфері нових компонентів, спричинених господарською діяльністю людини, називається

А. Техногенним забрудненням

Б. Біологічним забрудненням

В. Антропогенним забрудненням

Г. Хімічним забрудненням

 7.    Ноосферу як поняття ввів:

А. Вернадський В.І.

Б. Лавуазьє А.

В. Лібіх Ю.

Г. Леруа Е.

 8. Конференція ООН із навколишнього середовища й розвитку в Ріо-де-Жанейро (1992) фактично вказала світовій спільноті новий шлях розвитку людства:

А. Соціалістичний

Б. Капіталістичний

В. Екологічний

Г. Інвайроментальний

 9. В історії землеробства можна виділити … «революції», коли істотно змінювався спосіб отримання сільськогосподарської продукції:

А. Дві

Б. Чотири

В. Вісім

Г. Три

 10. Четверта «зелена революція» почалася на межі ХХ та ХХI століть і пов’язана зі:

А. Створенням та розповсюдженням ГМО

Б. Введенням нанотехнологій

В. Введенням безорного землеробства

Г. Розвитком процесів інтенсифікації сільського господарства

 11.  Основними компонентами агроекосистем є:

А. Агроценози

Б. Рослини та тварини

В. Продуценти, консументи й редуценти

Г. Бактерії

 12.  Створюються агроекосистеми для:

А) отримання продукції

Б) отримання сировини

В) підвищення врожайності

Г) інтенсифікації сільського господарства

 13.   Зовні найбільш очевидними співмешканцями культурних рослин і домашніх тварин в агроекосистемах є:

А. Паразити

Б. Бур’яни та шкідники

В. Бур’яни

Г. Комахи

 14. Для території України різні фахівці вказують число видів бур’янів:

А) 1000-1500

Б) 50-100

В) 150-350

Г) 128-1500

 15.Основними негативними й небезпечними проявами антиекологічного сільськогосподарського виробництва стали (обрати невірну відповідь):

А. Поширення бур’янів

Б. Забруднення грунтів залишковими кількостями пестицидів

В. Розвиток водної ерозії

Г. Зниження родючості

 16. Інтенсифікація сільського господарства викликала цілу низку небажанихнаслідків. Головні з них такі:

А. Деградація грунтів

Б. Забруднення пестицидами

В. Несприятливі зміни гідрологічного режиму

Г. Всі відповіді вірні

 17.  У дітей віком до 3 місяців при попаданні в організм разом із їжею та водою нітратів розвивається особливе захворювання:

А. Метгемоглобінемія

Б. Грип

В. Гіпоксія

Г. Авітаміноз

 18. Пестициди, які використовують для боротьби з кліщами називаються:

А. Родентициди

Б. Акарициди

В. Гербіциди

Г. Інсектициди

 19. Речовини, що застосовуються в паро- або газоподібному стані для знищення шкідників і збудників хвороб рослин, називаються:

А. Фуміганти

Б. Стерилізатори

В. Репеленти

Г. Фунгіциди

 20. Фахівець у галузі землеробства В.П. Нарцисов (1982) стверджував, що серцевиною будь-якої системи землеробства є:

А. Мінеральні добрива

Б. Травосіяння

В. Використання органіки

Г. Сівозміна

Дополнительная информация