Про підготовку екологів у СНАУ!

 Ступінь комфортності та безпечності життя людини значною мірою визначається станом довкілля. Однак, нажаль, зараз ми спостерігаємо активну  деградацію природного середовища, яка ще в ХХ ст. переросла в глобальну екологічну кризу. Вона, порівняно з іншими кризами, що мали місце на Землі раніше, має якісно іншу природу, обумовлену не природними процесами, а демографічними та технолого-виробничими причинами і охоплює всю планету. Темпи змін параметрів біосфери, викликані цією кризою, виявилися в сотні і тисячі разів вищими, ніж темпи їхньої природної еволюції.

 Зараз ми стаємо свідками зростання забруднення довкілля, збільшення частоти прояву несприятливих екологічних явищ і екологічних катастроф, а також свідками зникнення популяцій, видів живих організмів і цілих природних комплексів. На цьому тлі зростає потреба у фахівцях, діяльність яких була б спрямована як на перешкоджання деградації довкілля, так і на ліквідацію наслідків цього негативного процесу. Тому в 2012 році у Сумському національному аграрному університеті було розпочате навчання студентів за напрямом підготовки «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». Значущість цього кроку підсилюється й тим, що зараз сільське господарство у зв’язку із його хімізацією, механізацією, стало виробництвом, яке чинить досить потужний тиск на довкілля.  У той  же час у суспільстві зростає потреба та запит на впровадження у цю галузь екологічно-безпечних технологій та збільшення виробництва якісної, екологічно-чистої продукції.

         У процесі навчання за спеціальністю «Екологія»  студенти набувають знання та навички у сфері захисту довкілля природних і антропогенно-змінених екосистем, державного управління і контролю технологічної та природоохоронної діяльності. Вчаться здійснювати лабораторні та польові дослідження, спрямовані на оцінку стану навколишнього природного середовища. Стають фахівцями у галузі екологічного аудиту, консалтингу та моніторингу.

Після завершення навчання випускники цієї спеціальності зможуть працювати в установах природно-заповідного фонду, інспекторами з екологічного контролю, керівниками та співробітниками природоохоронних структур в органах влади, фахівцями та керівниками відділів охорони природи на підприємствах різних форм власності.

Для забезпечення високої якості підготовки фахівців-екологів у Сумському національному аграрному університеті велику увагу приділяють впровадженню новітніх форм та методів навчання, а також поліпшенню матеріально-технічно-бази. Щорічно вона поповнюється низкою сучасних приладів та вимірювального обладнання. Відбувається створення лабораторій, діяльність яких має на меті широке застосування та впровадження у навчальний і науковий процеси інноваційних біотехнологічних, біохімічних та екологічних методик, підходів.

Завдяки функціонуванню в Сумському національному аграрному-університеті низки наукових шкіл, у тому числі наукової школи популяційної екології рослин, яка має світове визнання, студенти-екологи мають можливість з перших років навчання залучатися до активної наукової роботи. Вони стають учасниками наукових конференцій, учасниками та призерами Всеукраїнських наукових конкурсів і олімпіад. Ті, що мають схильність до проведення поглиблених наукових досліджень, після завершення вишу можуть продовжити навчання в аспірантурі.

Крім того, студенти-екологи активно залучаються до усіх загально-університетських проектів, зокрема тих, які стосуються функціонування студентського самоврядування, а також міжнародної, культурно-масової та еколого-просвітницької діяльності.

Отже, навчаючись у Сумському національному аграрному університеті студенти-екологи мають можливість набути затребуваний суспільством фах, а також успішно розвивати і  реалізовувати свої наукові, творчі та організаторські здібності.

Дополнительная информация