Кафедра біотехнології та фітофармакології

Кафедра біотехнології і фітофармакології створена згідно наказу ректора від 31 травня 2007 року за № 817-вк під керівництвом доктора с.-г. наук, професора Подгаєцького Анатолія Адамовича.

 Наказом № 166-к від 10.10.2008р. при кафедрі створена науково-практична лабораторія «Вихідного матеріалу картоплі»

 Основним завданням кафедри на перспективу є розширення матеріально-технічної бази для проведення лабораторних і практичних занять, написання підручників, методичних посібників для супроводження учбового процесу.

 Склад кафедри:

 Подгаєцький Анатолій Адамович (завідувач кафедрою,д.с.-г.н, професор.)

 Дубовик Володимир Іванович (к.с.-г.н,. доцент)

 Крючко Людмила Василівна (к.с.-г.н, доцент)

 Горбась Сергій Миколайович (к.с.-г.н,. ст. викладач)

 Коваленко Владислав Миколайович (к.с.-г.н,. доцент)

 Кравченко Наталія Володимирівна (к.с.-г.н,. доцент)

 Дубовик Ольга Олексіївна (к.с.-г.н,. доцент)

 Воронкова Альона Олександрівна (ст. лаборант)

 Дегтярева Марина Сергіївна (аспірант)

 Падалка Юлія Михайлівна (аспірант)

 Собран Іван Васильович (аспірант)

 Наукова робота

 Напрями наукової роботи кафедри – предселекція та селекція картоплі, регуляція продукційного процесу рослин з використанням ФАР, визначення оптимального сортового складу картоплі в Сумській області, теоретичні та практичні основи інтенсифікації створення і використання вихідного матеріалу картоплі на міжвидовій основі, одержання дигаплоїдів картоплі та їх використання при створенні вихідного селекційного матеріалу, використання фізичного мутагенезу для створення вихідного матеріалу картоплі на основі міжвидової гібридизації, розмноження безвірусного матеріалу сортів картоплі, оптимізація прискореного розмноження сорту Анатан, адаптивний потенціал ранніх сортів та міжвидових гібридів картоплі, генетичний потенціал та селекційна цінність місцевих сортів картоплі та із зони Чорнобильської АЕС.

 Наше співробітництво

 - договір про співробітництво з Курською державною сільськогосподарською академією ім. проф. І.І. Іванова;

- договір про співробітництво з Белгородським державним технологічним університетом ім. В.Г. Шухова;

- договір про творче співробітництво з Санкт-Петербурзьким державним аграрним університетом;

 - договір про співробітництво з Устимівською дослідною станцією рослинництва;

 - договір про співробітництво з Поліською дослідною станцією;

 - договір про співробітництво з РУП "Науково-практичний центр НАН Білорусії з картоплярства та плодоовочівництва";

 - договір про співробітництво з Всеросійським НДІ рослинництва ім. М.І.Вавілова.

Учбово-методична робота

 Дисципліни, які викладаються на кафедрі:

 1. Основи біотехнології у захисті рослин

2. Біотехнологія в рослинництві

3. Цитологія  рослин

4. Хімічний захист рослин з основами токсикології

5. Основи біотехнології рослин

6. Основи наукових досліджень у захисті рослин

7. Методи та організація досліджень в агрономії

8. Агрофармакологія

9. Метеорологія

10. Метеорологія і кліматологія

11. Основи ведення сільського господарства

12. Введення до спеціальності

13. Агрометеорологія

14. Методологія і організація наукових досліджень у СПГ

15. Екологічні біотехнології

 АНОТАЦІЇ ДИСЦИПЛІН:

 Основи біотехнології у захисті рослин

Теоретичні та практичні основи використання біотехнологічних методів для отримання трансгенних форм, оздоровлення с.-г. культур від хвороб, захист від патогенів, шкідників.

 Біотехнологія в рослинництві

Основні напрямки біотехнологічних досліджень в рослинництві: генна та генетична інженерія, клітинна інженерія, культура гаплоїдних клітин, мутагенез, поліплоїдія in vitro, мінливість клітин in vitro, кріозбереженя генетичних ресурсів рослин.

 Цитологія рослин

Поглиблене вивчення будови і функції рослинних клітин, їх органел, зокрема ядер, які детермінують ознаки організму.

 Основи наукових досліджень у захисті рослин

Метою вивчення дисципліни є надання студентам теоретичних знань і формування професійних умінь стосовно дослідницької роботи загалом і в агрономії зокрема

 Методи та організація досліджень в агрономії

Метою вивчення дисципліни є ефективне опанування логікою творчого мислення, формування практичних навичок з планування, закладання і проведення польових дослідів в наукових установах та умовах виробництва, проведення обліків та спостережень, ведення документації польового досліду, аналізу отриманих результатів.

 Агрофармакологія

Метою вивчення дисципліни є здобуття студентами теоретичних знань та оволодіння технологічними прийомами, які забезпечують максимальну збереженість сільськогосподарських рослин та сировини від втрат, обумовлених шкідливою дією хвороб, комах-шкідників, гризунів, кліщів та нематод, за допомогою хімічних засобів захисту рослин (пестицидів) та регуляторів росту.

 Основи біотехнології рослин

Основна увага звернута на оздоровлення сортів, гібридів в умовах in vitro і прискорене розмноження нових практично цінних форм, накопичення студентами теоретичних знань про сучасні методи культивування тканин сільськогосподарських рослин, вивчення існуючих напрямків в біотехнології рослин та їх практичне застосування.

 Введення до спеціальності

Метою вивчення дисципліни є ознайомлення студентів з напрямку “Агрономія” з агрономічною діяльністю.

 Агрометеорологія

Формування у студентів знань та навичок із методики метеорологічних спостережень, ознайомлення з механізмами процесів поглинання та розподілу тепла і вологи у приземному шарі атмосфери, закономірностей зміни погоди та впливу цих процесів на сільськогосподарське виробництво. Особлива увага приділяється способам попередження негативного впливу погоди на виробничі процеси.

 Методологія і організація наукових досліджень у садово-парковому господарстві

Метою вивчення дисципліни є:  усвідомлення того, що на сучасному етапі розвитку людського суспільства наука стає безпосередньою продуктивною силою, тому без опанування методами і технікою наукових досліджень подальше поглиблення знань про складну природу лісу і оцінювання результатів господарської діяльності людини у лісі – будуть неповними.

 Екологічні біотехнології

Метою вивчення дисципліни є накопичення студентами теоретичних знань  і практичних навичок із загальної біотехнології стосовно генної та генетичної інженерії, біоконверсійних технологій, біотехнологію утилізації органічних відходів шляхом вермикультивування, біотехнології розробки комплексів важких металів із органічними сполуками для зниження забруднення навколишнього середовища, екотрофологічної біотехнології.

 Метеорологія

Мета: вивчення метеорологічних елементів та їхнього сумарного впливу на погоду; вивчення типів формування клімату та кліматичних умов окремих територій; вивчення ґенези та напрямку сучасних змін клімату та їхній можливий вплив на екосистеми.

 Метеорологія і кліматологія

Мета курсу: вивчення метеорологічних елементів та їхнього сумарного впливу на погоду; вивчення типів формування клімату та кліматичних умов окремих територій; вивчення ґенези та напрямку сучасних змін клімату та їхній можливий вплив на екосистеми.

 Основи ведення сільського господарства

Мета - здобуття студентами знань для використання їх в процесі підготовки до вивчення фахових дисциплін агрономічного спрямування.

 Хімічний захист рослин з основами токсикології

Метою вивчення дисципліни є навчити студентів правильно, раціонально і безпечно застосовувати пестициди, щоб мінімізувати або і виключити негетивний вплив на людину, корисних тварин та навколишнє середовище.

 Каталог навчально-методичних видань

 2007 - Методичні вказівки щодо виконання та оформлення курсової роботи з дисципліни “Біотехнологія в рослинництві”

2007 - Робочий зошит з Генетики для ЛПЗ

2007 - Метод. вказівки для самостійної роботи з дисципліни “Генетика”

2007 - Метод. вказівки до виконання ЛПЗ з дисципліни “Фітофармакологія”

2008 - Метод. вказівки до виконання ЛПЗ з дисципліни “Фітофармакологія”

2009 - Метод. вказівки для самостійної роботи з дисципліни “Біотехнологія в рослинництві”

2009 - Метод. вказівки для самостійної роботи з дисципліни “Фітофармакологія”

2009 - Метод. вказівки для самостійної роботи з дисципліни “Спеціальна генетика”

2009 - Методичні вказівки щодо виконання та оформлення курсової роботи з дисципліни “ Фітофармакологія”

2010 - Метод. вказівки щодо проведення ЛПЗ з дисципліни “Методи і організація досліджень в агрономії”

2011 - Метод. вказівки для самостійної роботи з дисципліни “Основи наукових досліджень в агрономії”

2011 – Метод. вказівки щодо проведення ЛПЗ з дисципліни  “Агрометеорологія”

2011 - Метод. вказівки для самостійної роботи з дисципліни “Введення до спеціальності”

2011 – Метод. Вказівки щодо проведення ЛПЗ з дисципліни  “Основи біотехнології рослин”

2011 – Короткий конспект лекцій з дисципліни  “Спеціальна генетика”

2011 – Короткий конспект лекцій з дисципліни  “Генетика”

2012 - Методичні вказівки щодо виконання ЛПЗ з дисципліни «Біотехнологія в рослинництві» денної та заочної форми

2012 - Методичні вказівки щодо виконання ЛПЗ з дисципліни “Методологія і організація наукових досліджень у СПГ”

2013 - Методичні вказівки щодо виконання с/р з дисципліни «Біотехнологія в рослинництві» денної та заочної форми

2013 – Метод. вказівки щодо виконання с/р з дисципліни  “Агрометеорологія”

2014 - Метод. вказівки для ЛПЗ з дисципліни “Введення до спеціальності”

2015 - Методичні вказівки щодо виконання ПЗ з дисципліни Основи ведення сільського господарства

2015 - Методичні вказівки для ЛПЗ з дисципліни Метеорологія і кліматологія

2015 - Методичні вказівки щодо виконання с/р з дисципліни «Біотехнологія в рослинництві» денної та заочної форми

2015 - Методичні вказівки щодо виконання с/р з дисципліни “Агрофармакологія”

2015 - Методичні вказівки щодо виконання ЛПЗ з дисципліни “Методи і організація досліджень в агрономії”

2015 - Методичні вказівки щодо виконання ЛПЗ з дисципліни “Агрофармакологія”

 Тематика дипломного проектування

 1. Селекція картоплі на ранньостиглість, лежкоздатність, нематодостійкість.

2. Селекція картоплі на споживчі якості, на придатність до промислової переробки на харчові продукти, до механізованого виробництва.

3. Стійкість сортів картоплі, занесених до Реєстру сортів рослин України проти грибкових, вірусних хвороб.

4. Прояв агрономічних ознак серед міжвидових гібридів картоплі.

5. Придатність міжвидових гібридів картоплі до переробки на напівфабрикати.

6. Біотехнологія в насінництві картоплі.

7. Строки сортооновлення картоплі.

8. Вплив на прояв агрономічних ознак сортів с.-г. культур, занесених до Реєстру сортів рослин України комплексних умов зони Східного Лісостепу України.

9. Вплив агротехнічних факторів на посівні якості с.-г. культур.

10. Сортова реакція с.-г. культур на удобрення, засоби захисту.

11. Технологічні аспекти вирощування зернових, картоплі, технічних культур.

12. Вплив регуляторів росту рослин на ростові процеси та показники продуктивності картоплі.

 Готові до співробітництва

 З питань методичного, організаційного, демонстраційного забезпечення навчального процесу з дисциплін, які викладаються на кафедрі; з обміну матеріалом, проведення сумісних досліджень.

Дополнительная информация