Подгаєцький Анатолій Адамович

Подгаєцький Анатолій Адамович, професор, д.с.-г. наук

Автобіографія

Народився 6 червня 1947 року в с. Бежів Черняківського району Житомирської області. Після закінчення з відзнакою Житомирського сільськогосподарського інституту (1969р.) отримав спеціальність вчений-агроном. 
З 1970р. по 2006р. працював в Інституті картоплярства УААН: молодшим, старшим науковим співробітником, завідувачем лабораторії вихідного матеріалу. 
В 1978 році у ВІР захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата с.-г. наук за темою: “Использование диких мексиканских видов картофеля серии Pinnatisecta (Rydb.) Buk., Cardiophylla Buk., Bulbocastana Rydb. в селекции на фитофтороустойчивость”. В 1993 році в Інституті землеробства УААН захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора с.-г. наук зі спеціальності селекція і насінництво за темою: ”Використання генофонду картоплі для інтрогресії цінних генів при створенні вихідного селекційного матеріалу”. 
В 1987 році присуджене вчене звання старший науковий співробітник, а в 2005 році – професор. 
Основний науковий доробок стосується формування, збереження, вивчення генофонду картоплі та виділення на цій основі джерел стійкості проти фітофторозу, сухої фузаріозної гнилі, вірусів. З використанням співродичів культурних сортів створений оригінальний вихідний передселекційний та вихідний селекційний матеріал картоплі. За його участю створені дев’ять сортів картоплі, чотири з яких рекомендовані для поширення в Україні. Відпрацьовані теоретичні основи ефективного використання генофонду картоплі в практичній селекції. 
Співавтор трьох винаходів, дев’яти сортів картоплі.

Автор більше 300 наукових праць. Дев’ять аспірантів успішно захистили кандидатські дисертації, а шість навчаються в аспірантурі.

Учбово-методична робота

Основні дисципліни: Біотехнологія в рослинництві. Біотехнологія в захисті рослин. Агрометеорологія.
Методичні видання: МВ щодо виконання та оформлення курсової роботи з дисципліни “Біотехнологія в рослинництві” (2007).

2009 - Метод. вказівки для самостійної роботи з дисципліни “Біотехнологія в рослинництві”

2009 - Метод. вказівки для самостійної роботи з дисципліни “Фітофармакологія”

2009 - Методичні вказівки щодо виконання та оформлення курсової роботи з дисципліни “ Фітофармакологія” 
2011 – Метод. вказівки щодо проведення ЛПЗ з дисципліни  “Агрометеорологія”

2011 – Метод. вказівки щодо проведення ЛПЗ з дисципліни  “Основи біотехнології рослин”

Основні наукові праці

Подгаєцький А.А., Гриценко К.П. оцінка вихідного генетичного та вихідного селекційного матеріалу на стійкість проти грибних хвороб (Методичні рекомендації), К., ІК УААН, 1995.-56с.

Вовкодав В.В., Андрушенко А.В., Подгаєцький А.А. Методика проведенння фітопатологічних дослідів за штучного зараження. Державна комісія України по охороні сортів рослин, К., 20001.-40с.

Подгаєцький А.А. Генофонд картоплі, його складові. Характеристика і стратегія використання: Картопля Т1, К., 2002.-С.156-198 .

Подгаєцький А.А. Необхідність розширення генетичної основи вихідного селекційного матеріалу картоплі // Вісник СНАУ, серія “Агрономія і біологія”.-2004.-Вип. 6(9).-С.9-12.

Подгаєцький А.А. Роль М.І. Вавілова у розвитку селекції картоплі і досягнення в Україні на шляху реалізацій його ідей. Вип. “Академік Микола Іванович Вавілов і розвиток аграрної науки в Україні”, К., Аграрна наука, 2005.-С.224-233.

Подгаєцький А.А., Недільська У.І. Суха фузаріозна гниль картоплі // Карантин і захист рослин.-2006.-№6.-С. 21-22

Подгаецкий А.А., Токмань В.С., Бондус Р.О. Шукай картоплю для використання // Агроперспектива, №2(21), 2010.-С.50-53

Подгаецкий А.А., Гнітецька Н.В. Особливості вирощування сіянців першого року картоплі // Вісник СНАУ №10(20), 2010, сер. “Агрономія і біологія”.-С.56-62

Подгаецкий А.А., Нагорна І.М. Результативність схрещування міжвидових гібридів картоплі // Вісник СНАУ №10(20), 2010, сер. “Агрономія і біологія”.-С.62-67

Подгаецкий А.А., Горбась С.М. Селекційна цінність міжвидових гібридів картоплі за вмістом крохмалю // Вісник СНАУ №10(20), 2010, сер. “Агрономія і біологія”.-С.67-72

Подгаецкий А.А., Кильчевский А.В., Козлов В.А., Кондртюк А.В., Коваленко В.Н., Писаренко Н.В. Экологическая стабильность биохимических признаков качества сортов картофеля белорусской селекции, выращенных в условиях Украины // Вісник СНАУ №10(20), 2010, сер. “Агрономія і біологія”.-С.72-78

Подгаецкий А.А., Токмань В.С., Бондус Р.О. Продуктивність та її складові середньоранніх сортів картоплі, інтродукованих в зону Лісостепу України // Агробіологія. Зб. наук. праць Білоцерк. НАУ, Вип. 2(69), 2010.-С.22-25

Подгаецкий А.А., Купріянова Т.М. Вплив зовнішніх умов на реалізацію генетичного потенціалу з накопичення врожаю у середньостиглих і середньопізніх сортів картоплі // Картоплярство, К.: Аграрна наука, 2010.-С.68-77

Подгаецкий А.А., Кильчевский А.В., Козлов В.А., Кондртюк А.В., Коваленко В.Н., Писаренко Н.В. Анализ параметров среды как фона для отбора генотипов картофеля по биохимическим признакам качества // Картофелеводство, сб.науч.тр. РУП, науч.-пр. центр НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству, Т.17, Минск, 2010.-С.120-126

Подгаецкий А.А., Варавкін В.О. Дія обробки насіння гартом на вуглекислотний газообмін та фітогормональний статус цукрових буряків // Агробіологія. Зб.наук.праць БНАУ, Вип. 3(74), Біла Церква, 2010.-С.31-34

Подгаецкий А.А., Гордієнко В. Ягодоутворення у складових генофонду картоплі // Вісник Львівського НАУ, Агрономія №14(2), Львів, 2010, С. 232-239

Подгаецкий А.А., Подгаєцький А., Винар Л.М. Прояв маси товарних бульб серед міжвидових гібридів картоплі // Вісник Львівського НАУ, Агрономія №14(2), Львів, 2010, С. 239-246

Подгаецкий А.А., Писаренко Н. Стійкість бульб потомства міжвидових гібридів картоплі проти проникнення фітофтори // Вісник Львівського НАУ, Агрономія №14(2), Львів, 2010, С. 246-252

Подгаецкий А.А. Дорадництво аграрних ВНЗ: перспективи майбутнього // Інформ. вісник щодо питань з дорадництва К. Аграрна освіта, 2010.-№4.-С.90-93

Подгаецкий А.А., Кравченко Н.В. Маса бульб міжвидових гібридів картоплі // Вісник СНАУ. Сер. Агрономія і біологія, 2011.-Вип.4(21).-С.137-142

Подгаецкий А.А., Коваленко В.М. Адаптивність сортів картоплі білоруської селекції // Вісник СНАУ. Сер. Агрономія і біологія, 2011.-Вип.4(21).- С.143-147

Подгаецкий А.А. Використання міжвидової гібридизації картоплі під час створення сортів, стійких проти патогенів // Матер. міжнар. н.-пр. форуму “Теоретичні і практ. аспекти розвитку агропромислового виробництва та сільських територій”, Львів.-2011.-С.33-38

Дипломні роботи

Зайченко А. Д. Біологічні особливості гетерозисних триплоїдних гібридів цукрових буряків.

Мужицький О.М. Перспективність міжвидових гібридів картоплі за вмістом крохмалю.

Горулько В.В. Вдосконалення технології вирощування озимої пшениці в ТОВ “Олександр – агро” Запорізького району.

Горулько С.В. Вдосконалення технології вирощування соняшника в ТОВ “Олександр – агро” Запорізького району.

Вороний С.Д. Вплив високих репродукцій озимої пшениці на ефективність вирощування в СТОВ “Дружба” Борзнянського району Чернігівської області.

Пастушенко А.М. Інтенсифікація вирощування озимого жита шляхом сортозаміни в СТОВ “ОЛСТАС – льон” Менського району Чернігівської області.

Коваленко В.М. Продуктивність складних міжвидових гібридів картоплі в умовах НПЦ СНАУ

Линок О.Л. Продуктивність та її складові в середньоранніх сортів картоплі, придатних для поширення в Україні в умовах ННВК СНАУ

Кліщ Ю.В. Стійкість міжвидових гібридів картоплі проти вірусних хвороб в умовах ННВК СНАУ

Ахмед О.А. Использование генетических методов в защите картофеля

Готовність до співробітництва

Надає консультативні послуги з питань картоплярства.

Дополнительная информация