Коровякова Тетяна Олександрівна

Коровякова Тетяна Олександрівна к.б.н., доцент кафедри екології та ботаніки

Автобіографія 

Народилася 29.04.1980. У 2002 році закінчила Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія і хімія» та здобула кваліфікацію вчителя біології, хімії, валеології та основ екології. У 2008 закінчила Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти за спеціальністю «Педагогіка вищої школи» та здобула кваліфікацію викладача вищого навчального закладу.

З 2008 по 2011 роки – аспірант, а з 2011 року – викладач кафедри ботаніки та фізіології с.-г. рослин Сумського національного аграрного університету.

У 2012 р. захистила кандидатську дисертацію на здобуття ступеню кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.05 «ботаніка»

Наукова діяльність:

Основним напрямком наукової роботи є вивчення структури популяцій лучного різнотрав’я на заплавних луках Лісостепу України в умовах випасання та сінокосіння.

Тема дисертаційної роботи: «Реагування популяцій лучного різнотрав’я

на сінокосіння та випас в умовах заплавних луків р. Псел (Сумська область)».

Навчально-методична діяльність:

Викладає дисципліни «Агробіоценологія»,   «Хімія з основами біогеохімії, «Радіобіологія та радіоекологія, «Геоботаніка». За даними дисциплінами підготовлено ряд методичних розробок.

Готовність до співробітництва:

Може здійснювати наукове співробітництво з організаціями і особами по наступних проблемах:

а) моніторинг стану сінокосів і пасовищ на основі вивчення ростових процесів, репродукції, віталітетної, онтогенетичної, гендерної структур популяцій лучного різнотрав’я;

б) визначення оптимального навантаження на пасовища та сінокоси з урахуванням типу луки, флористичного складу, продуктивності та ступеню антропогенної трансформації;

в) вивчення ступеню забур’яненості кормових угідь та розробка фітоценотичних методів боротьби з бур’янами.

г) прогноз та заходи щодо поліпшення стану сінокосів та пасовищ на основі даних фітопопуляційного моніторингу.

Дополнительная информация