Ільченко Володимир Олексійович

Ільченко Володимир Олексійович, к. с.-г. н., в.о. доцент кафедри рослинництва

 Автобіографія

Народився 22 квітня 1987 року в селі Стецьківка Сумського району Сумської області. З 1994 по 2004 р. навчався в загальноосвітній школі. У 2004 році вступив до Сумського національного аграрного університету на агрономічний факультет. Під час навчання у 2006 р. проходив виробничу практику в господарствах Великобританії та у 2008 р. – стажування в США за програмою MAST International. У лютому 2011 р. закінчив Сумський НАУ та отримав диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Агрономія». Із лютого по липень 2011 р. працював на посаді агронома у ТОВ «Глухів Агроінвест» Глухівського р-ну Сумської області. Потім був переведений на посаду головного агронома у ТОВ «Білопілля Агросвіт» Білопільського р-ну Сумської області. З листопада 2011 р. по листопад 2014 р. навчався в аспіранту Сумського НАУ. З лютого 2013 р. по червень 2013р., з лютого 2014 р. по червень 2014 р. та з вересня 2014 р. по грудень 2014р. за сумісництвом обіймав посаду викладача у коледжі СНАУ. З лютого 2013 р. по лютий 2015 р. – агроном-консультант САП «Родючисть» ТОВ за договором підряду. З 2015 року і по цей час працюю в Сумському національному аграрному університеті на кафедрі рослинництва.

 Навчально-методична робота.

Викладаються дисципліни: «Еколого-біологічне рослинництво», «Технічні культури», «Рослинництво з основами кормовиробництва», «Світові агротехнології» для студентів агрономічного факультету спеціальність «Агрономія», «Захист рослин» та «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування».

Керує навчальною та виробничою практикою студентів. Приймає участь у методичному забезпеченні навчального процесу. Має 14 публікації, із них статей у фахових наукових виданнях України – 6; зарубіжних фахових виданнях – 1; тез доповідей на науково-практичних конференціях і семінарах – 7.

 Науково - дослідна робота.

Наукові дослідження проводилися за темою дисертаційної роботи – «Оптимізація технології вирощування сортів вівса плівчастого та голозерного в умовах північно-східного Лісостепу України», яка входить до тематики кафедри: «Оптимізація елементів технології вирощування голозерних і плівчастих сортів вівса в умовах північно-східного Лісостепу України». Номер державної реєстрації 0113U004781.

 Напрямки досліджень:

-    встановлювали вплив норм висіву, мінеральних добрив та бактеріальних препаратів на схожість насіння, ріст і розвиток рослин вівса;

-    визначали вплив елементів технології вирощування на формування показників фотосинтетичної продуктивності;

-    досліджували структуру продуктивності рослин вівса залежно від норм висіву, мінеральних добрив і бактеріальних препаратів;

-    встановлювали вплив норм висіву, мінеральних добрив, бактеріальних препаратів на врожайність та якість зерна вівса;

-    проводили економічну та енергетичну оцінку елементів видової технології вирощування вівса.

 Публікації по темі:

Троценко В. І. Стан та перспективи культури вівса в північно-східному Лісостепу України / В. І. Троценко, В. О. Ільченко // Вісник Сумського НАУ, серія «Агрономія і біологія». – Суми, 2012. – Вип. 2 (23). – С. 143–146.

Троценко В. І. Вплив бактеріальних препаратів на схожість насіння вівса / В. І. Троценко, В. О. Ільченко // Вісник Сумського НАУ, серія «Агрономія і біологія». – Суми, 2012. – Вип. 9 (24). – С. 95–98.

Троценко В. І. Урожайність сортів вівса плівчастого, залежно від мінеральних добрив та бактеріальних препаратів / В. І.  Троценко, В. О. Ільченко // Вісник Сумського НАУ, серія «Агрономія і біологія». – Суми, 2013. – Вип. 11 (26). – С. 96–100.

Ильченко В. А. Оптимизация элементов технологии возделывания голозерного овса в условиях северо-восточной Лесостепи Украины / В. А. Ильченко // Молодой ученый. – 2014. – №1. – С. 185–189.

Троценко В. І. Сортові особливості вирощування вівса в умовах північно-східного Лісостепу України / В. І. Троценко, В. О. Ільченко, Г. О. Жатова // Вісник Сумського НАУ, серія «Агрономія і біологія». – Суми, 2014. – Вип. 3 (27). – С. 115–119.

Троценко В. І. Особливості формування густоти та урожайність посівів вівса плівчастого й вівса голозерного / В. І. Троценко, В. О. Ільченко, Г. О. Жатова // Вісник Сумського НАУ, серія «Агрономія і біологія». – Суми, 2015. – Вип. 3 (29). – С. 157–162.

Троценко В. І. Оцінка ефективності вирощування вівса з різними елементами технології в умовах північно-східного Лісостепу України / В. І. Троценко, В. О. Ільченко, О. В. Ільченко // Вісник Сумського НАУ, серія «Агрономія і біологія». – Суми, 2015. – Вип. 3 (29). – С. 162–165.

Ільченко В. О. Формування фотосинтетичної поверхні посівами голозерних і плівчастих сортів вівса залежно від умов мінерального живлення / В. О. Ільченко // Аграрна наука: сучасні погляди та концепти : збірник тез наукових робіт міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 28–29 вересня 2012 р.). – Одеса : «Південноукраїнський центр аграрних досліджень», 2012. – С. 11–13.

Троценко В. І. Вплив бактеріальних препаратів на продуктивність вівса плівчастого та голозерного / В. І. Троценко, В. О. Ільченко // Роль науки у підвищенні технологічного рівня і ефективності АПК України : матеріали ІІІ всеукр. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 16–17 травня 2013 р.). – Тернопіль : Крок, 2013. – С. 116–118.

Троценко В. І. Продуктивність вівса плівчастого та голозерного, залежно від умов мінерального живлення / В. І. Троценко, В. О. Ільченко // Гончарівські читання: збірник тез міжнар. наук.-практ. конф. присвяченої 84-річчю з дня народження доктора с.-г. наук, професора М. Д. Гончарова (Суми, 28 травня 2013 р.). – Суми : СНАУ, 2013. – С. 167–169.

Ільченко В. О. Урожайність вівса залежно від мінеральних добрив та бактеріальних препаратів / В. О. Ільченко // Наука і практика в сучасному світі: актуальні проблеми та тенденції розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 18 грудня 2013 р.). – К., 2013. – С. 8–11.

Ільченко В. О. Підвищення продуктивності вівса в північно-східному Лісостепу України / В. О. Ільченко, В. І. Троценко // Підвищення ефективності виробництва сільськогосподарської продукції в північно-східному регіоні України : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої 75-річчю утворення Сумської області (Сад, 20–21 лютого 2014 р.). – Сад, 2014. – С. 129–132.

Ільченко В. О. Якість зерна вівса залежно від удобрення та бактеризації насіння / В. О. Ільченко // Актуальні питання сучасної науки : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 24–25 жовтня 2014 р.). – Херсон. – 2014. – С. 74–77.

Троценко В. І. Сортові особливості формування густоти посіву вівса / В. І. Троценко, Ільченко В. О. // Матеріали наук.-практ. конф. викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (Суми, 20–24 квітня 2015 р.). – В 3 т./Т.ІІІ. – Суми. – 2015. – С. 253.

 

 

 

 

Дополнительная информация