Власенко Володимир Анатолійович

vlasenkoВласенко Володимир Анатолійович

Доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри захисту рослин

 

Закінчив Білоцерківський с.-г. інститут за спеціальністю «агрономія» в 1977 році. За державним розподілом був направлений на роботу до Миронiвського науково-дослідного інституту селекції та насінництва пшениці, де пройшов (до звільнення у 2009 р. за власним бажанням) усі службові щаблі від старшого лаборанта до завідувача відділу селекції пшениці, заступника директора з наукової роботи, директора цього інституту. Тут навчався в аспірантурі і в 1988 році захистив дисертацію на здобуття ступеня кандидата наук за спеціальністю 06.01.05 - селекція і насінництво. На основі досліджень проведених упродовж 1988-2007 рр. у Миронівському інституті пшениці імені В. М. Ремесла виконана докторська дисертація за спеціальністю 06.01.05 - селекція рослин. З 2009 р. В.А. Власенко працює у Сумському національному аграрному університеті на посадах: 2009-2010 рр. – головний науковий співробітник лабораторії електронної мікроскопії; 2010-2011р.р. – завідувач науково-дослідної частини.

Навчально-методична робота:

Підручник - Молоцький М.Я., Васильківський С.П., Князюк В.І., Власенко В.А. Селекція і насінництво сільськогосподарських рослин: Підручник. – К.: Вища освіта, 2006. – 463 с.;

Навчальний посібник - Бугайов В.Д., Васильківський С.П., Власенко В.А. та ін. Спеціальна селекція польових культур: Навчальний посібник / за ред. М.Я.Молоцького. – Біла Церква, 2010. – 368 с.

Науково-навчальні видання

1.Власенко В.А., Подгаєцький А.А., Кандиба Н.М. Словник термінів зі спеціальної генетики (для підготовки фахівців з напряму «Агрономія», освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр») // Дисципліна - Спеціальна генетика; Призначення - 6 курс, спеціальність - Агрономія, денна, заочна; Протокол № 9 від 25.05.2010 ВР ННІТІ СНАУ. – Суми, 2010. – 57 с.;

2. Власенко В.А., Подгаєцький А.А., Кандиба Н.М. Спеціальна генетика (курс лекцій з окремих культур) для студентів 6 курсу за спеціальністю 8.130102“Агрономія” освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» // Дисципліна - Спеціальна генетика; Призначення - 6 курс, спеціальність - Агрономія, денна, заочна; Протокол №11 від 26.05.2011 ВР ННІТІ СНАУ. – Суми, 2011. – 59 с.

3. Словник термінів з біологічного захисту рослиндля студентів 4 курсу з напряму 6.010905 «Захист рослин» денної та заочної форми навчання / В. А. Власенко, В. М. Сарбаш // Рекоменд. до вид. вч. рад. Навчально–наукового інженерно – технолог. ін-ту СНАУ. Протокол № 9 від «22» травня 2012 року. – Суми: Сумський НАУ, 2012. – 54 с.

 

4. Храпійчук Н.М. Вирощування пшениці ярої в Лісостепу України. / Храпійчук Н.М., Гадзало Я.М., Іващенко О.О., Шевченко О.О., Стрихар А.Є., Власенко В.А. т.ін. //  Методичні рекомендації Мін. аграр. політики та прод. України; НААНУ; Мирон. ін.-т пшениці; ГУ агропром. розвитку Київ. обл. – Миронівка, 2016. – 37 с.

 

5. Власенко В.А. Технологія вирощування і використання організмів у біологічному захисті рослин.Методичні вказівки до проведення практичних занять для студентів 5 курсу спеціальність 8.09010501 - "Захист рослин" денної форми навчання, затверджені Вченою радою факультету агротехнологій та природокористування СНАУ. Протокол № 11 від 12 квітня 2016 р. / Власенко В.А., Данильченко О.М. – Суми: СНАУ. – 2016 р. –  72 с.

 

6. Власенко В.А. Епіфітотіологія.Методичні вказівки до проведення лабораторно-практичних занять для студентів 5 курсу спеціальність 8.09010501 - "Захист рослин" денної форми навчання, затверджені Вченою радою факультету агротехнологій та природокористування СНАУ. Протокол № 11 від 12 квітня 2016 р. / Власенко В.А., Рожкова Т.О., Бакуменко О.М. – Суми: СНАУ. – 2016 р. –  103 с.

 

7. Сільськогосподарська ентомологія. Практикум. / [Деменко В. М., Власенко В. А., Ємець О. М., Осьмачко О.М.], за ред. В. М. Деменка, затвердженого Вченою радою СНАУ. Протокол № 8 від 29 квітня 2016 р. – Суми, СНАУ, 2016. – 103 с.

 

Наукова діяльність спрямована на експериментальні дослідження з імунітету пшениці м’якої озимої та м’якої ярої і створення  сортів цих культур стійких до основних грибних хвороб.

В співавторстві створено загалом 54 сорти пшениці, зокрема, м’якої озимої (Крижинка, Подолянка, Золотоколоса, Калинова та інші), м’якої ярої (Елегія миронівська, Етюд, Струна миронівська та інші), твердої ярої (Ізольда, Жизель). За селекційні розробки отримано 42 авторських свідоцтв на сорти рослин та 9 патентів. Створені сорти пшениці, за даними державного сортовипробування, характеризуються підвищеною стійкістю до хвороб, мають гарантований приріст урожайності зерна понад 1,9 ц/га. Їх посівні площі за 2010-2015 рр. виробничого застосування склали 7 млн. га, що забезпечило отримання додаткового збору зерна за рахунок поліпшення генетичного потенціалу майже 1,4 млн.т.

Опубліковано 240 наукових праць, у тому числі монографії:

1. Селекція, насінництво і технології вирощування зернових колосових культур у Лісостепу України / За ред. В.Т. Колючого, В.А. Власенка, Г.Ю. Борсука.– К.: Аграрна наука, 2007. – 800 с.

2. Селекційна еволюція миронівських пшениць / Власенко В.А., КочмарськийВ.С., Колючий В.Т., Коломієць Л.А.,  Хоменко С.О., Солона В.И. // Миронівка, 2012. –330 с.

Серед друкованих праць 56 спрямовані на вирішення питань імунітету та захисту рослин. За останні роки опубліковані такі роботи:

1.Говорун О.Л. Прогноз фітосанітарного стану агроценозів та рекомендації щодо захисту культурних рослин від шкідників, хвороб та бур’янів у господарствах Сумської області в 2015 році / Говорун О.Л., Горкуша Г.І., Власенко В.А. та ін. // Міністерство аграрної політики та продовольства  України; Держ. ветеринар. та фітосанітар. служба України; Держ. фітосанітар інспекція Сумської області. – Суми, 2015. – 77 с.

2.Карпенко К.О. Вплив альтернаріозного чорного зародку на вміст білку та клейковини у зерні пшениці озимої / К.О. Карпенко,В.А. Власенко, Т.О. Рожкова // Вісник Сумського НАУ. 2015. – Серія «Агрономія і біологія». Випуск 9 (30). – С. 112-115.

3.Бакуменко О. М. Гетерозис та успадкування маси 1000 насінин в F1 пшениці м’якої озимої / О. М. Бакуменко, В. А. Власенко // Збірник наукових праць Національного дендрологічного парку «Софіївка» – 2015. – С.С. 67-72.

4.Осьмачко О. М. Стійкість колекції сортів і F1 проти борошнистої роси в умовах північно-східного Лісостепу / О. М. Осьмачко, В. А. Власенко // Збірник наукових праць «Автохтонні та інтродуковані рослини» Національного дендрологічного парку «Софіївка» – 2015 р. – С.156-162. ISSN 2220-1114

5.Слабко К.О. Патологія насіння пшениці озимої у Поліській та Лісостеповій зонах / К.О. Слабко, Т.О. Рожкова, В.А. Власенко // Збірник наукових праць «Автохтонні та інтродуковані рослини» Національного дендрологічного парку «Софіївка» – 2015 р. С. – 170-176. ISSN 2220-1114

6.Карпенко К.О. Чорний зародок та фузаріоз насіння пшениці озимої (аналітичний огляд) / К.О. Карпенко, Т.О. Рожкова, В.А. Власенко // Миронівський Вісник, 2015. – №1. – С. 170-180.

7.Бакуменко О.М. Вплив пшенично-житніх транслокацій 1AL/1RS і 1ВL/1RS на елементи продуктивності в F1 пшениці м’якої озимої / О. М. Бакуменко, О. М. Осьмачко, В. А. Власенко // Scientific Journal «ScienceRise» – Харків, 2015. – №12/1(17). – С.69-75. DOI: 10.15587/2313-8416.2015.56682

8.Осьмачко Е. Н. Устойчивость к бурой ржавчине в F1 пшеницымягкой озимой, созданных с участием сортов носителей пшенично-ржаных транслокаций / Е. Н. Осьмачко, О.Н. Бакуменко, В.А.Власенко // Молодой учёный. – Казань. – № 24 (104), 2015. – С. 340-344. ISSN 2072-0297.

9.Осьмачко О. М. Стійкість гібридів першого покоління пшениці м’якої озимої проти борошнистої роси в умовах північно-східного Лісостепу України / О.М. Осьмачко, В.А. Власенко, В.М. Деменко // Вісник Сумського НАУ. 2015. р. Серія «Агрономія і біологія». Випуск 9 (30). – С. 19 –24.

10.Деменко В.М. Динаміка чисельності шкідників соняшнику в умовах північно-східного Лісостепу України / В.М. Деменко, В.А. Власенко, О.М. Ємець, О.Л. Говорун, Н.В. Хілько // Вісник Сумського НАУ. 2015. – Серія «Агрономія і біологія». Випуск 9 (30). – С. 94 – 97.

11.Бакуменко О. М. Характеристика маси 1000 насінин у F1 пшениці м’якої  озимої, створених за участі сортів з пшенично-житніми транслокаціями / О.М. Бакуменко, В.А. Власенко, О.М. Ємець // Вісник Сумського НАУ Серія "Агрономія і біологія", Випуск 9 (30), 2015. – С. 14 – 19

12.Вирощування пшениці ярої в Лісостепу України (Методичні рекомендації) / Храпійчук Н.М., Гадзало Я.М., Іващенко О.О., Шевченко О.О., Стрихар А.Є., Власенко В.А. т.ін. // Мін. аграр. політики та прод. України; НААНУ; Мирон. ін.-т пшениці; ГУ агропром. розвитку Київ. обл. – Миронівка, 2016. – 37 с.

13.Бакуменко О.М. Комбінаційна здатність за масою 1000 насінин сортів пшениці озимої з пшенично-житньою транслокацією 1AL/1RS / О. М. Бакуменко, В. А. Власенко // Вісник Уманського національного університету садівництва – Умань, 2016. – № 1. – С. 59-63. ISSN 2310-046Х

14.бакуменко о. м. Оцінка в умовах північно-східного Лісостепу України комбінаційної здатності за кількістю та масою зерен основного колосу в сортів пшениці м’якої озимої – носіїв пшенично-житніх транслокацій / о. м. бакуменко, В. А. Власенко // Вісник Сумського національного аграрного університету – 2016 р. – Вип.2(31). – С.188-195.РИНЦ

15.Власенко В.А. Характеристика врожайності комерційних сортів пшениці м'якої озимої,різного еколого-генетичного походження в умовах північно-східногоЛісостепу України / В.А. Власенко, О.М. Осьмачко .// Вісник ЖНАЕУ, Житомир – 2016. – № 1 (53), т. 1. – С. 158-167.

16.Осьмачко о.м. Характеристика комерційних сортів пшениці м'якої озимої різного еколого-генетичного походження за стійкістю проти борошнистої роси в умовах північно-східного Лісостепу / о.м. Осьмачко, В.А. Власенко // Вісник Сумського національного аграрного університету – 2016 р. – Вип.2(31). – С. 181-188. РИНЦ

17.Осьмачко о.м., Власенко В.А.  Характеристика комерц. сортів пшениці м'якої озимої різного еколого-генет. походження за стійкістю проти борошн. роси в умовах північно-східного Лісостепу // Вісник Сумського національного аграрного університету – 2016 р. – Вип.2(31). – С. 181-188.

18.Деменко В.М. Динаміка чисельності основних шкідників зернових культур в умовах північно-східного Лісостепу України / В.М. Деменко, О.Л. Говорун, В.А. Власенко, О.М. Ємець, Н.В. Хілько // Вісник Сумського НАУ. 2016. – Серія «Агрономія і біологія». Випуск 2 (31). –  С. 50-55.

19. Власенко В. А. Загальна мікологія: Навчальний посібник / В. А. Власенко, Т. О. Рожкова. – Суми: Сумський національний аграрний університет, 2016. – 271 с.

 

Основні навчальні дисципліни:

Епіфітотіологія        

Основи наукових  досліджень

Загальна вірусологія

Основи біологічного захисту рослин від шкідників

 

Під керівництвом В.А. Власенка виконана та захищена 1 кандидатська дисертація.

E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Дополнительная информация