Міщенко Юрій Григорович

 Міщенко Юрій Григорович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри землеробства, ґрунтознавства та агрохімії

Автобіографія

Народився 28 листопада 1973 року в м. Ромни Сумської області. Навчався в десятирічній середній школі м. Ромни, після закінчення якої вступив на агрономічний факультет Сумського сільськогосподарського інституту. 
В 1995 році закінчив даний навчальний заклад з відзнакою. 
З 1995 по 1996 рр. навчався в магістратурі при Сумському державному аграрному університеті, а в 1996-1999 - в аспірантурі. 
22 лютого 2000 року захистив кандидатську дисертаційну роботу на тему "Порівняльна оцінка еколого-безпечних заходів боротьби з бур'янами в посівах кукурудзи на різних фонах живлення в умовах північно-східного Лісостепу України" в спеціалізованій Вченій Раді Національного аграрного університету. 
З березня 2000 року працював асистентом кафедри землеробства, ґрунтознавства та агрохімії Сумського НАУ, а з 1 вересня 2000 року працюю на посаді доцента кафедри.

Навчально-методична робота

Основні дисципліни:
• Землеробство.
• Основи наукових досліджень в агрономії.
• Адаптивні системи землеробства

Учбова робота полягає у викладанні лекційних курсів по загальному землеробству та основам наукових досліджень для студентів факультету агрономія відділення захисту рослин, а також веденні навчальної польової практики з даних дисциплін.

Згідно з програмою факультету розроблені і надруковані методичні вказівки для виконання практичних та контрольних робіт, а також модульні системи контролю знань студентів.

Методичні видання:

 
1.  Тлумачний словник із загального землеробства / За ред В.П. Гудзя – К.: Аграрна наука, 2004. – 224 с.
 
2.  Ермантраут Е.Р. Методика наукових досліджень в агрономії / Е. Р. Ермантраут В.П. Гудзь, Ю.Г. Міщенко, В.І. Прасол / Навчальний посібник. - Суми: видавничо-виробниче підприємство «Мрія-1». 2009. - 86 с.
 
3.  Екологічні проблеми землеробства: Підручник / За ред. В. П. Гудзя. – Житомир: Вид-во «Житомирський національний агроекологічний університет», 2010. - 708 с.
 
4.  Міщенко Ю. Г. Обробіток грунту. Методичні вказівки по виконанню лабораторно-практичних занять з землеробства для студентів агрономічних  спеціальностей / Ю. Г. Міщенко, В.І. Прасол,, І. М. Масик. – Суми: Сумський національний аграрний університет, 2011. –  31 с.
5. Міщенко Ю. Г. Агрофізичні властивості ґрунту.  Методичні вказівки по виконанню лабораторно-практичних занять та самостійної роботи з землеробства для студентів з напрямку 6.090101 „Агрономія”  очної та заочної форми навчання / Ю. Г. Міщенко, В.І. Прасол,, І. М. Масик.  – Суми: Сумський національний аграрний університет, 2012. – 27 с.
6. Адаптивні системи землеробства: Підручник / За ред. В. П. Гудзя. – К.: «Центр учбової літератури», 2014. – 336 с.
7. Міщенко Ю. Г. Методичні вказівки по проведенню учбової практики з землеробства для студентів з напрямку 6.090101 „Агрономія” очної та заочної форми навчання / Ю. Г. Міщенко, І. М. Масик. – Суми: Сумський національний аграрний університет, 2014. –  23 с.
8. Міщенко Ю. Г. Методичні вказівки по проведенню учбової практики з основ наукових досліджень для студентів з напрямку 6.090101 „Агрономія” очної та заочної форми навчання / Ю. Г. Міщенко. – Суми: Сумський національний аграрний університет, 2014. –  23 с.
9.  Міщенко Ю. Г. Методичні вказівки по виконанню лабораторно-практичних занять та самостійної роботи з основ наукових досліджень для студентів з напрямку 6.090101 „Агрономія” очної та заочної форми навчання / Ю. Г. Міщенко. – Суми: Сумський національний аграрний університет, 2015. –   64   с.
10. Міщенко Ю. Г. Сівозміни. Методичні вказівки по виконанню лабораторно-практичних занять та самостійної роботи з землеробства для студентів агрономічних  спеціальностей / Ю. Г. Міщенко. – Суми: Сумський національний аграрний університет, 2016. –  22 с.
11. Міщенко Ю. Г. Бур’яни та заходи боротьби з ними. Методичні вказівки по виконанню лабораторно-практичних занять та самостійної роботи з землеробства для студентів 3 курсу з напрямку 6.010109 „Агрономія” очної форми навчання. – Суми: Сумський національний аграрний університет, 2017. –  33 с.
 
12.  Міщенко Ю. Г. Методичні вказівки по виконанню курсової роботи з землеробства на тему: «Проектування  та освоєння сівозмін  і  розробка системи обробітку  грунту»  для студентів з напрямку 6.090101 „Агрономія” очної та заочної форми навчання / Ю. Г. Міщенко. – Суми: Сумський національний аграрний університет, 2013. –  30 с.
 
13.  Міщенко Ю. Г. Адаптивні системи землеробства.  Методичні вказівки по виконанню лабораторно-практичних занять та самостійної роботи з адаптивних систем землеробства для студентів за спеціальністю 8.09010101 „Агрономія” очної та заочної форми навчання / Ю. Г. Міщенко. – Суми: Сумський національний аграрний університет, 2013. – 52 с.
Наукова робота

Напрямки наукової діяльності:
Систематизує напрямки розвитку та використання біологічного землеробства в світі, вплив сидерації на агрофізичні та агрохімічні властивості ґрунтів, її роль в боротьбі з бур'янами та шкідниками. Розробляє для конкретних умов господарств технології вирощування сидератів в пожнивних посівах.

Основні наукові публікації :
Статті:
1. Міщенко Ю.Г. Прасол В.І. "Використання проміжних культур на зелене удобрення цукрових буряків" Вісник СНАУ 2002. 
2 1. Гудзь В.П., Міщенко Ю.Г., Масик І.М. Роль післяжнивних посівів на сидерат у покращанні структурного стану грунту. Вісник Полтавської державної аграрної академії 2005 
3. Гудзь В.П., Міщенко Ю.Г., Прасол В.І., А.В.Юник. Вплив сидератів на водні властивості чорнозему типового малогумусного. Науковий вісник НАУ. Вип. 86. – 2005. – 345с. 
4. Міщенко Ю.Г., Давиденко Г.А., Шевченко І.П. Післяжнивні посіви сидератів та структурно-агрегатний стан ґрунту. //Зб. Наукових праць ННЦ “Інститут землеробства”. Вип.. 3.-2006. 
5. Ерматраут Е.Р., Міщенко Ю.Г. Сидерати і урожайність цукрових буряків // цукрові буряки. №1 2006р. С. 14-15. 
6. Гудзь В.П., Міщенко Ю.Г. Вплив післяжнивних посівів сидератів на щільність та твердість ґрунту. // Науковий вісник НАУ. Вип.91. – 2006. С.42-46. 
7. Міщенко Ю.Г., Давиденко Г.А., Шевченко І.П. Післяжнивні посіви сидератів та структурно-агрегатний стан ґрунту // Зб. Наук.пр. ННЦ Інститут землеробства. – К., 2006, Вип.3 
8. Міщенок Ю.Г., Прасол В.І. Значення сидератів в поліпшенні факторів родючості. Вісник СНАУ. 2007. 
9. Міщенко Ю.Г., Давиденко Г.А. Застосування післяжнивних сидеральних культур як один із шляхів зниження забур’яненості в посівах картоплі. // Зб. Наукових праць ННЦ “ Інститут землеробства УААН” – К.:2007 
10. Міщенко Ю.Г., Прасол В.І., Воронін. Д.В. Перспективи покращення агрофізичних властивостей ґрунтів. Вісник СНАУ серія агрономія та біологія№ 11(16) . 2008. С. 67- 69 
11. Міщенко Ю.Г., Прасол В.І., Давиденко Г.А., Воронін. Д.В. Вплив факторів біологізації на агрофізичні властивості грунту” Вісник СНАУ серія агрономія та біологія, №7(17). – 2009, 45-48 стор.
12. Гудзь В.П., Міщенко Ю.Г., Прасол B.I. Вплив післяжнивних сидератів на біологічну активність чорнозему типового малогумусного // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – К., 2009. – Вип. 140. С. 84-89.
13. Міщенко Ю.Г. Вплив способів загортання сидерату  на вологозабезпечення і продуктивність картоплі // Вісник СНАУ Випуск 11 (18) 2010 p., С. 69-71.
14. Гудзь В.П., Міщенко Ю.Г. Ефективність біологічних  методів боротьби з бурянами // Зб. наукових праць ННЦ “Інститут землеробства УААН”. Вип. 1-2. – 2010. С. 52-60.
15. Міщенко Ю.Г. Агротехнічні заходи регулювання водного режиму та продуктивності посівів цукрових буряків // Вісник СНАУ Випуск 10 (20) 2010 p., С. 24-27.
16. В.П.Гудзь Ю.Г.Міщенко, В.І.Прасол, Л.В.Муха. Вплив сидерату і способів основного обробітку грунту на об’ємну масу та водоспоживання посівів картоплі // «Наукові доповіді НУБіП» 2011-7 (23) http://www.nbuv.gov.ua/e-joumals/Nd/20117/1 lkrbcsp.pdf
17. Міщенко Ю.Г. Вплив післяжнивного сидерату та основного обробітку на оструктурення грунту // Вісник СНАУ Серія «Агрономія та біологія», Випуск 4 2011 p., С. 39-42

18. Міщенко Ю. Г. Вплив факторів біологізації на структурно-агрегатний стан ґрунту та урожайність цукрових буряків / Ю. Г. Міщенко. // Вісник СНАУ Випуск 11 (22) 2011 p., С. 31-35.

19. Міщенко Ю. Г. Вплив післяжнивних сидератів на водостійкість грунту при вирощуванні буряків цукрових / Ю. Г. Міщенко. - Вісник СНАУ Серія «Агрономія та біологія», Випуск 2 (23). – 2012 p., С. 79-87.

20. Міщенко Ю. Г. Вплив післяжнивного сидерату та обробітку на водотривкість структури ґрунту / Ю. Г. Міщенко. - Вісник СНАУ Серія «Агрономія та біологія». – 2012 p. – Випуск 9 (24). – С. 39-46.

21. Міщенко Ю. Г. Післяжнивні сидерати та структурно-агрегатний стан грунту / Ю. Г. Міщенко. - Вісник СНАУ Серія «Агрономія та біологія». – 2013 p. – Випуск 3 (25). – С. 83-93.

22. Міщенко Ю. Г. Оптимізація щільноті грунту при вирощуванні буряків цукрових / Ю. Г. Міщенко. - Вісник СНАУ Серія «Агрономія та біологія». – 2013 p. – Випуск 11 (26). – С. 62-67.

23. Гудзь В.П. Поліпшення структурно-агрегатного стану чорнозему типового при вирощуванні буряків цукрових / В.П. Гудзь, Ю.Г.  Міщенко // Органічне виробництво і продовольча безпека. – Житомир: «Полісся». – 2013 р. – С. 286-290.

24. Харченко О.В. До питання про вартість соломи зернових колосових при її відчуженні / О.В. Харченко, В.І. Прасол, Ю.Г. Мищенко, І.М. Масик // Вісник СНАУ Серія «Агрономія та біологія». – 2014 p. – Випуск 3 (27). – С. 41-43.

25. Мищенко Ю.Г. Пути регулирования плотности почвы при выращивании картофеля  /  А.В. Мельник, Ю.Г. Мищенко, Э.А. Захарченко, И.Н. Масик // НАУКА И МИР. Международный научный журнал. –  2015, Том 2. – № 3 (19). – С.134-136

26. Міщенко Ю.Г. Вплив післяжнивного сидерату редьки олійної та обробітку на агрофізичні властивості грунту / Ю.Г. Міщенко // Сборник научных трудов SWorld. - Выпуск 1(38). Том 24. - Иваново; МАРКОВА АД, 2015 - С. 4-11.

26. Міщенко Ю.Г. Післяжнивні сидерати та водопроникність грунту / Ю.Г. Мищенко, Н.С.Полетаєва // Вісник СНАУ Серія «Агрономія та біологія». – 2015 p. – Випуск 3 (28). – С.88-95

27. Мищенко Ю.Г. Влияние пожнивних сидератов на пористость почвы и урожайность картофеля /  Ю.Г. Мищенко, И.Н. Масик // НАУКА И МИР. Международный научный журнал. –  2016, Том 2. – № 5 (33). – С.76-79.

28. Міщенко Ю.Г. Ефективність використання сорго цукрового для виробництва біопалива /  Ю. Г. Міщенко // Вісник СНАУ Серія «Агрономія і біологія», вип. 2 (31), 2016. – С. 172-176.

29. Міщенко Ю.Г. Вплив застосування післяжнивної сидерації та безполицевого обробітку на забур’яненість ґрунту / Ю. Г. Міщенко // Матеріали регіональної науково-практичної конференції, присвяченій Всесвітньому дню грунту «Родючий грунт – запорука добробуту», 6.12.2016. – Суми: СНАУ, 2016. – С. 15-16.

30. Міщенко Ю.Г.  Вплив сидератів на пористість ґрунту при вирощуванні картоплі / Ю.Г. Міщенко // Матеріали міжнародної практичної конференції «Гончарівські читання», присвяченої 88-річчю з дня народження доктора с.-г. наук, професора Гончарова Миколи Дем‘яновича (25-26 травня 2017 р.). – Суми, 2017. – С. 91-93.

31. Міщенко Ю.Г. Вплив післяжнивних сидератів на поживний режим чорнозему типового під час вирощування картоплі / Ю. Г. Міщенко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Ефективність використання екологічного аграрного виробництва», 02.11.2017. – НМЦ «Агроосвіта» 2017. – С. 80-85.

32. Міщенко Ю.Г. Вплив способів загортання сидерату на пористість ґрунту та урожайність картоплі / Ю. Г. Міщенко // Proceedings of the II International Scientific and Practical Conference "Topical Problems Of Modern Science" (November 18, 2017, Warsaw, Poland). – RS Global S. z O.O., Warsaw, Poland, 2017, Vol.1. – P. 38-42.

33. Міщенко Ю.Г. Контроль забур’яненості ґрунту та посівів буряків цукрових післяжнивним сидератом за різних обробітків / Ю. Г. Міщенко, І.М. Масик // Ukrainian Journal of Ecology. – 2017. – Том 7, №4. – С. 517–524.

 Назва наукової тематики:

БІОЛОГІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ЗЕМЛЕРОБСТВА ШЛЯХОМ РАЦІОНАЛЬНОГО ПОЄДНАННЯ СПОСОБІВ ОБРОБІТКУ ГРУНТУ І СИДЕРАЦІЇ В УМОВАХ ПІВНІЧНО-СХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Зміст впроваджувальних компонентів:

Розробка біологічних технологій вирощування сільськогосподарських культур, що передбачають застосування проміжних посівів сидеральних культур та безполицевих способі обробітку ґрунту, і забезпечують отримання стабільного прибутку від вирощування сільськогосподарських культур високої якості завдяки формуванню оптимальних показників родючості ґрунту, біологічному контролю фітосанітарного стану посівів та збереженню не поновлювальних енергетичних ресурсів.

Завдяки застосуванню проміжних сидеральних культур відбувається:

• оптимізація показників родючості ґрунтів та покращення його агрофізичного стану;

• зниження рівня забур‘яненості полів, розповсюдження хвороб та шкідників шляхом застосування сидератів;

• захист ґрунтів від ерозії та марних втрат елементів живлення;

• посилення інтенсивності мікробіологічних процесів в ґрунті, збагачення його органічною речовиною та доступними для рослин формами поживних елементів;

• розпушування підорних шарів ґрунту;

• створення сприятливих поживного, водного і повітряного режимів ґрунту.

Впроваджено в навчальному науково-виробничому комплексі Сумського НАУ.

Електронна адреса: Yrmis@ukr.net

Тел. (0542) 22-24-48

Готовність до співпраці:

Наукові напрямки: 
1. Розробка прибуткового, еколого-стійкого, високопродуктивного біологічного землеробства. 
2. Розробка системи удобрення із застосуванням післяжнивних сидератів та впровадження її в конкретних виробничих умовах.

 

 

 

 

 

 

Дополнительная информация