Петренко Юрій Миколайович

 

Петренко Юрій Миколайович, кандидат сільськогосподарських наук, старший викладач кафедри землеробства, ґрунтознавства та агрохімії

 Автобіографія

Народився 13 квітня 1985 року в с. Курган, Лебединського району, Сумської області. Навчався в Курганській загальноосвітній школі, після закінчення якої поступив на агрономічний факультет Сумського НАУ, який закінчив в 2007 році.

З 2007 по 2008 рік працював метеорологом на авіаційній метеорологічній станції Суми.

З листопада 2008 по листопад 2011 року навчався в аспірантурі СНАУ за спеціальністю “Сільськогосподарські меліорації” – 06.01.02.

З вересня 2009 року працюю асистентом кафедри землеробства, ґрунтознавства та агрохімії.

З вересня 2015 року працюю старшим викладачем кафедри землеробства, ґрунтознавства та агрохімії.

2015 року захистив дисертацію на здобуття ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.02. – сільськогосподарські меліорації на тему «Продуктивність очеретянки звичайної залежно від водного режиму та удобрення на осушуваних торфових ґрунтах Лісостепу».

 Навчально-методична робота

 Основні дисципліни:

 - Меліорація земель;

- Основи програмування врожаїв сільськогосподарських культур.

- Фіторекультивація порушених земель.

  Наукова робота

 Вивчення особливостей вирощування енергетичних культур та їхнього впливу на родючість ґрунту в умовах Північно-східного Лісостепу.

Вивчення особливостей використання осушуваних торфових ґрунтів, їх збереження та підвищення ефективності вирощування сільськогосподарських культур. Вирощування енергетичних культур на торфових ґрунтах.

 Основні публікації

 1. Харченко О. В. Вплив норми осушення торфових ґрунтів на їх водно-фізичні та агрохімічні властивості / О. В. Харченко, Ю. М. Петренко, О. В. Скрипник, А. І. Романенко // Вісник СНАУ. – 2010. – №10(20). – С. 27-33.
 2. Петренко Ю. М. Вплив норми осушення та удобрення торфових ґрунтів на врожайність очеретянки звичайної (Digraphis arundinaceae l) / Ю. М. Петренко // Вісник СНАУ. – 2011. – №4(21). – С. 45–49.
 3. Вплив норми осушення та удобрення на окупність мінеральних добрив за вирощування очеретянки звичайної на осушених староорних торфових ґрунтах / О. В. Харченко, Ю. М. Петренко // Вісник СНАУ. – 2011. – №11(22). – С. 36-39.
 4. Петренко Ю. М. Вплив рівня ґрунтових вод та удобрення торфових ґрунтів на коефіцієнт використання поживних елементів з ґрунту та добрив очеретянкою звичайною / Ю. М. Петренко // Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. – 2012. – № 77. – С. 84 – 89.
 5. Петренко Ю. М. Енергетична ефективність вирощування очеретянки звичайної на староорних осушених торфових ґрунтах та її зміна за різного удобрення / Ю.М. Петренко // Вісник СНАУ. – 2012. – №2(23). – С. 74–79.
 6. Харченко О. В. Вплив рівнів ґрунтових вод на собівартість додаткової продукції та прибуток від застосування мінеральних добрив на осушених торфових ґрунтах за вирощування очеретянки звичайної / Харченко О. В., Петренко Ю. М. Скрипник О. В., Молеща Н. Б. // Вісник СНАУ. – 2013. – №11(26). – С. 81–86.
 7. Петренко Ю. М. Ефективність використання природної родючості осушених торфових ґрунтів за вирощування очеретянки звичайної при різних рівнях ґрунтових вод / Ю. М. Петренко, О. В. Харченко, Н. Б. Молеща// Вісник СНАУ. – 2014. – №9(28). – С. 41–46.
 8. Харченко О. В. Визначення впливу гідротермічних умов на вологозабезпеченість осушених торфових ґрунтів як складової їх високої продуктивності / О. В. Харченко, Ю. М. Петренко // Сборник научных трудов SWorld. – Выпуск 1(38). Том 24. – Иваново: МАРКОВА АД, 2015 – С. 84–89.
 9. Петренко Ю. Н. Водно-физические и агрохимические свойства осушаемых торфяных почв как составляющая их естественного плодородия и продуктивности двукисточника тростниковидного / Ю. Н. Петренко // Молодой ученый. – №11. – Казань: ООО «Издательство Молодой ученый, 2015 – С. 568–572.
 10. Харченко О. В. До проблеми аналітичної оцінки ефективності мінеральних добрив та екологічних обмежень їх норми / О. В. Харченко, В. І. Прасол, Ю. М. Петренко // Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. – 2014. – Випуск 82 – С. 50 – 54.
 11. До проблеми аналітичної оцінки ефективності мінеральних добрив та екологічних обмежень їх норми / [О. В. Харченко, В. І. Прасол, Е. А. Захарченко, Ю. М. Петренко ]; за ред.. д.с.-г.н О. В. Харченк, к. с.-г. н. М. Г. Собка. – Суми: Університетська книга, 2016. – 31 с.
 12. Петренко Ю. М. Вплив осушення та довготривалого сільськогосподарського використання на водно-фізичні та агрохімічні властивості глибоко торфових багатозольних ґрунтів / Ю. М. Петренко // Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Спеціальний випуск (У надзаг.: «ННЦ «ІГА ім. О. Н. Соколовського»»), Книга 2. Житомир, «Рута», 2010. – С. 306 – 308.
 13.  Харченко О. В. Використання попелу після спалювання біомаси очеретянки звичайної для удобрення її посівів на осушених староорних торфових ґрунтах / О. В. Харченко, Ю. М. Петренко // Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Спеціальний випуск. Книга 2. Ґрунтознавство і меліорація ґрунтів. – Харків: ТОВ «Смугаста типографія», 2014. – С. 356 – 357.
 14. Троценко В. Енергетичні культури / В. Троценко, І. Коваленко, М. Радченко, Ю. Петренко [та ін.] // Біоенергетичний потенціал Лісостепової і Поліської зон України та перспективи його використання: монографія / за заг. ред. В. І. Ладики. - Суми: Університетська книга, 2009. – С. 75-124.
 15. Харченко О. Торф / О. Харченко, Е. Захарченко, Ю. Петренко // Біоенергетичний потенціал Лісостепової і Поліської зон України та перспективи його використання: монографія / за заг. ред. В. І. Ладики. - Суми: Університетська книга, 2009. – С. 27–37.

    Науковий напрямок:

 “Вивчення особливостей вирощування енергетичних культур та їхнього впливу на родючість ґрунту в умовах Північно-східного Лісостепу” № державної реєстрації 0116U007233

 

 

 

Дополнительная информация